Porážač, vykosťovač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Porážač, vykosťovač

Porážač, vykosťovač sa podieľa na porážke jatočných zvierat, ich príprave na delenie a ďalšie spracovanie rozrábaním, kostením, špeciálnou úpravou na predaj a na výrobu.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Mäsiar
Pracovník porážky a rozrábky
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08 7511001 - Porážač, vykosťovač
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Mäsiar, údenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Pracovník vykonávajúci porážku ako i pracovníci pred porážkou musia v súlade s Nariadením rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, mať základné vedomosti i z oblasti pohody zvierat. Je nevyhnutné poznať stavbu tela jatočných zvierat s tým súvisí welfare - humánne zaobchádanie so zvieratami.
 • stupeň EKR 2 hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 2 technológia a technika spracovania mäsa
 • stupeň EKR 2 biológia jatočných zvierat
 • stupeň EKR 2 hygiena potravín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 odber vzoriek pri spracovávaní mäsa a zmyslové posudzovanie ich kvality
 • stupeň EKR 2 preprava zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie
 • stupeň EKR 2 obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
 • stupeň EKR 2 príprava surovín na výrobu mäsa
 • stupeň EKR 2 polenie a konečná úprava jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat
 • stupeň EKR 2 balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 zaobchádzanie s jatočným odpadom a jeho likvidácia
 • stupeň EKR 2 ošetrenie a skladovanie jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat a jatočných produktov
 • stupeň EKR 2 delenie, porciovanie a vykosťovanie mäsa a zveriny
 • stupeň EKR 2 triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
 • stupeň EKR 2 omračovanie a odkrvovanie zvierat/hydiny
 • stupeň EKR 2 Odber vzoriek mäsa

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie