Porážač, vykosťovač

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Porážač, vykosťovač sa podieľa na porážke jatočných zvierat, ich príprave na delenie a ďalšie spracovanie rozrábaním, kostením, špeciálnou úpravou na predaj a na výrobu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Mäsiar
Pracovník porážky a rozrábky
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08
7511001 - Porážač, vykosťovač
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Mäsiar, údenár

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
welfare zvierat
Špecifikácia:
Pracovník vykonávajúci porážku ako i pracovníci pred porážkou musia v súlade s Nariadením rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, mať základné vedomosti i z oblasti pohody zvierat. Je nevyhnutné poznať stavbu tela jatočných zvierat s tým súvisí welfare - humánne zaobchádanie so zvieratami.
2
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
2
technológia a technika spracovania mäsa
2
biológia jatočných zvierat
2
hygiena potravín
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odber vzoriek pri spracovávaní mäsa a zmyslové posudzovanie ich kvality
2
preprava zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie
2
obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
2
príprava surovín na výrobu mäsa
2
polenie a konečná úprava jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat
2
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
2
zaobchádzanie s jatočným odpadom a jeho likvidácia
2
ošetrenie a skladovanie jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat a jatočných produktov
2
delenie, porciovanie a vykosťovanie mäsa a zveriny
2
triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
2
omračovanie a odkrvovanie zvierat/hydiny
2
Odber vzoriek mäsa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.