Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby vo zverenej časti potravinárskej výroby v zmysle dosiahnutia objemových a kvalitatívnych cieľov výroby pri rešpektovaní bezpečnostných a hygienických noriem. Zabezpečuje plynulý chod zvereného úseku a koordináciu s oblasťami, ktoré s ním súvisia.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Koordinátor v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122001 - Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 technológia potravinárskej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane krmivárskej výroby.
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
 • stupeň EKR 5 krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 5 hygiena potravín
 • stupeň EKR 5 doplnkové látky, kŕmne suroviny a ich skladovanie
 • stupeň EKR 5 potravinárska a krmivárska chémia
 • stupeň EKR 5 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 5 konzervárenská technológia
 • stupeň EKR 5 zásady tvorby a ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 4 legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
 • stupeň EKR 4 metódy analýzy krmív

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 5 orientácia v normách kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 5 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
 • stupeň EKR 5 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 5 spracovanie pokladov pre odmeňovanie pracovníkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 meranie spotreby práce v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 vedenie prevádzkovej evidencie v potravinárskej a krmivárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 stanovovanie priebehu a väzieb výrobných činností pracovísk pri spracovaní surovín v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 5 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
 • stupeň EKR 5 vypracovávanie výpočtov a ďalších podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 5 stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
  Špecifikácia:
  Jedná sa aj o obalový materiál.
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 5 voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
 • stupeň EKR 4 stanovovanie akostných požiadaviek na výrobnú surovinu v prípade nahradenia v závislosti od druhu potravinárskej výroby

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie