Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby vo zverenej časti potravinárskej výroby v zmysle dosiahnutia objemových a kvalitatívnych cieľov výroby pri rešpektovaní bezpečnostných a hygienických noriem. Zabezpečuje plynulý chod zvereného úseku a koordináciu s oblasťami, ktoré s ním súvisia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Koordinátor v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122001 - Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Technik potravinárskej výroby

Kompetencie

motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
vedenie ľudí
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia potravinárskej výroby
Špecifikácia:
Vrátane krmivárskej výroby.
5
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
5
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
5
hygiena potravín
5
doplnkové látky, kŕmne suroviny a ich skladovanie
5
potravinárska a krmivárska chémia
5
zásady BOZP a PO
5
konzervárenská technológia
5
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
5
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
4
metódy analýzy krmív
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
5
orientácia v normách kvality v potravinárstve
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
5
navrhovanie opatrení na zlepšovanie kvality v potravinárstve
5
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
5
spracovanie pokladov pre odmeňovanie pracovníkov v potravinárskej výrobe
5
meranie spotreby práce v potravinárskej výrobe
5
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
5
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
5
vedenie prevádzkovej evidencie v potravinárskej a krmivárskej výrobe
5
stanovovanie priebehu a väzieb výrobných činností pracovísk pri spracovaní surovín v potravinárskej výrobe
5
rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe
5
kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby
5
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
5
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
5
vypracovávanie výpočtov a ďalších podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby
5
stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
Špecifikácia:
Jedná sa aj o obalový materiál.
5
zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
5
riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe
5
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
5
stanovovanie akostných požiadaviek na výrobnú surovinu v prípade nahradenia v závislosti od druhu potravinárskej výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.