Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby vo zverenej časti potravinárskej výroby, v zmysle dosiahnutia objemových a kvalitatívnych cieľov výroby pri rešpektovaní bezpečnostných a hygienických noriem. Zabezpečuje plynulý chod zvereného úseku, monitoruje dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontroluje zariadenia, technologický proces výroby potravín a jeho dodržiavanie podriadenými zamestnancami. Navrhuje opatrenia na zabezpečenie zvyšovania kvality v potravinárskej výrobe. Dohliada nad komplexným chodom výroby potravinárskych výrobkov a produktov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
5118/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Predák v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v potravinárskej výrobe.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122001
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
3122001

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
doplnkové látky, kŕmne suroviny a ich skladovanie
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane krmivárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane krmivárskej chémie.
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy analýzy krmív
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Týka sa napr. automatizácie výrobných procesov, procesov balenia, logistiky a predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
4
senzometrické metódy pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Znalosti prístupov a uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Umelá inteligencia (Artificial Intelligence), Strojové učenie (Machine Learning).
Perspektíva: Budúca
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poľnohospodárske normy kvality EHK/OSN
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky biometriky
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Budúca
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola vybraných technologických krokov výroby potravín na základe senzorickej analýzy
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a ľudských kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie požiadaviek na kvalitu výrobnej suroviny v prípade nahradenia, v závislosti od druhu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie priebehu a väzieb výrobných činností pracovísk pri spracovaní surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Jedná sa aj o obalový materiál.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na zvyšovanie kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie nápojov a potravín, vrátane vyjadrenia výsledkov a zhodnotenia ústnou a písomnou formou
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia senzometrických metód pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie spotreby práce v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie výpočtov a podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Napr. pri organizácii, riadení, optimalizácii procesov v potravinárstve.
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Aplikačné a inovačné prístupy uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
vedenie prevádzkovej evidencie v potravinárskej a krmivárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Napr. automatizácia výrobných procesov, procesov balenia, logistiky, predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
4
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom v chémii
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení výrobných liniek používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie a využívanie umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Umelá inteligencia (Artificial Intelligence), Strojové učenie (Machine Learning).
Perspektíva: Budúca
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.