Špecialista údržby v potravinárskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista údržby v potravinárskej výrobe

Špecialista údržby v potravinárskej výrobe zabezpečuje prípravu podkladov investičných nákladov pre výber dodávateľov, zabezpečuje údržbu a opravy výrobného a nevýrobného zariadenia, aby bola zabezpečená plynulá výroba, vysoká produktivita a maximálna kvalita s ohľadom na dodržanie zásad bezpečnosti pri práci, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe a minimalizácie nákladov.

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Inžinier údržby v potravinárskej výrobe
Odborný pracovník údržby v potravinárskej výrobe
Vedúci údržby v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141005 - Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Špecialista potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
 • stupeň EKR 7 technológia potravinárskej výroby
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 7 metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby
 • stupeň EKR 7 priemyselné inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
  Špecifikácia:
  Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 7 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri spracovaní koncepcie, metodík a prognóz rozvoja v oblasti výroby potravín a krmív
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie nákupu a dodávok strojov, zariadení a náhradných dielcov pre potravinársku výrobu
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk
 • stupeň EKR 7 kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 spracovanie vnútropodnikových cien jednotlivých výkonov, materiálu, sériových alebo jednoduchých výrobkov, vyraďovaného materiálu a iných predmetov, prác a služieb
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania cenových limitov a pravidiel na stanovovanie cien
 • stupeň EKR 7 príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
 • stupeň EKR 7 koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie