Špecialista údržby v potravinárskej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista údržby v potravinárskej výrobe zabezpečuje prípravu podkladov investičných nákladov pre výber dodávateľov, zabezpečuje údržbu a opravy výrobného a nevýrobného zariadenia, aby bola zabezpečená plynulá výroba, vysoká produktivita a maximálna kvalita s ohľadom na dodržanie zásad bezpečnosti pri práci, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe a minimalizácie nákladov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Inžinier údržby v potravinárskej výrobe
Odborný pracovník údržby v potravinárskej výrobe
Vedúci údržby v potravinárskej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141005 - Špecialista údržby v potravinárskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
vyjednávanie
V
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
7
technológia potravinárskej výroby
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
metódy hodnotenia spotreby energie a riadenie tejto spotreby
7
priemyselné inžinierstvo
7
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
7
zásady prevádzkovej kontroly
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
postupy finančného plánovania
7
ekonomika podnikateľského subjektu
7
zásady BOZP a PO
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
7
spolupráca pri spracovaní koncepcie, metodík a prognóz rozvoja v oblasti výroby potravín a krmív
7
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
7
zabezpečovanie nákupu a dodávok strojov, zariadení a náhradných dielcov pre potravinársku výrobu
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
7
posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk
7
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
7
spracovanie vnútropodnikových cien jednotlivých výkonov, materiálu, sériových alebo jednoduchých výrobkov, vyraďovaného materiálu a iných predmetov, prác a služieb
7
zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
7
kontrola dodržiavania cenových limitov a pravidiel na stanovovanie cien
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
7
koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.