Podológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Podológ Podológ vykonáva profesionálnu zdravotnú starostlivosť o chodidlá semikritických klientov, t. j. klientov s rôznymi chorobnými prejavmi na chodidlách (napr. patogénom postihnutá koža chodidiel a nechtov, zarastené nechty spojené so zápalom alebo hnisaním, klienti s porušenou biomechanikou chôdze) alebo klientov s celkovými ochoreniami vplývajúcimi na kvalitu kože alebo s predĺženou dobou liečenia prípadných chronických rán na chodidlách (napr. u diabetikov, pacientov s ťažkou cievnou nedostatočnosťou, pacientov so zníženou imunitou a pod.). Podológ ošetruje semikritických klientov s obmedzeným, porušeným alebo chýbajúcim vnímaním bolesti, tlaku, poranenia, chladu, tepla, obmedzenou obranou tela voči infektom, ktorá je spôsobená chorobou a/alebo terapiou a predstavuje spolu s obmedzeným prekrvením tkaniva riziko, že vzniknuté poranenia sa budú hojiť zle alebo sa už vôbec nebudú hojiť a povedú k amputácii. Podológ ošetruje chodidlá a nechty na nohách prostredníctvom mokrej, suchej alebo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
500002/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
EN Podologist, chiropodist
DE Podolog
Požadovaný stupeň vzdelania
N
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania viazanej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: Vyžadovaná bude maturita v odbore (rekvalifikácia nebude postačujúca).


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Podológ bude pracovať v intenciách zdravotníckeho zariadenia.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia podriadených zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
4
dermatológia
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Anatómia kože, funkcie kože, adnexá kože, choroby nechtov a kože, choroby celkové prejavujúce sa na koži chodidiel, choroby venerické
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy starostlivosti o chodidlá a nechty
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Vedomosti o metódach a postupoch ošetrovania chodidiel a nechtov postupmi mokrej, suchej a kombinovanej pedikúry
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri korekciách zarastajúcich nechtov na nohách
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Vedomosti rôznych technologických postupov korigovania nechtov na nohách
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Zloženie, vlastnosti, účinky, použitie a skladovanie používaných kozmetických výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a údržba pracovných prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Obsluha, údržba a dekontaminácia prístrojov, náradia a zariadení na podológiu sa riadi ich návodom na použitie od výrobcu
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri ošetrovaní chodidiel
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy ošetrenia kože chodidiel s prihliadnutím na konkrétny zdravotný stav klienta/pacienta a možnosti polohovania klienta/pacienta pri ošetrení
Perspektíva: Aktuálna
4
korekčné metódy pre zarastajúce nechty, vysoké nechtové valy a deformované nechty
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy čistenia nechtových valov, podbrusovania nechtov v nechtových valoch, vystrihovania vrastených nechtov do valov, aplikácie sulcus protektorov a rôznych typov tamponád; techniky tamponádovania a drenovania nechtových valov, aplikácia tejpov na odtiahnutie nechtových valov - band aid technika, zástrihu nechtov, aplikácie nechtových špon
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup mokrej - klasickej pedikúry
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologický postup mokrej pedikúry - klasickej pedikúry; použitie indikácie a kontraindikácie kúpeľov a zmäkčovacích výrobkov; rozdelenie a použitie jednotlivých druhov a typov nástrojov na ošetrenie nechtov, okolia nechtov a kože chodidiel s prihliadnutím na konkrétny úkon
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup suchej - prístrojovej pedikúry
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologický postup suchej pedikúry - prístrojovej pedikúry; typy a druhy frézok, ich použitie v praxi, technologické obmedzenia použitia jednotlivých druhov frézok
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup kombinovanej pedikúry
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologický postup kombinovanej pedikúry; účinky, použitie indikácie a kontraindikácie kúpeľov a zmäkčovacích výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
4
podologické prístroje a nástroje
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Druhy a spôsoby používania profesionálnych pomôcok, prístrojov a zariadení používaných v prevádzkach podológie, napr. rotačná fréza na pedikúru, dezinfekčná vanička, ultrazvukový čistič, elektrické kreslo pre klienta, horúcovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou, autokláv, ozónový dezinfikátor na obuv a iné
Perspektíva: Aktuálna
4
povolené a zakázané úkony v podológii
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Kompetencie práce podológa

• Povolené úkony v podológii
o ošetruje nechty a okolie nechtov, hyperkeratózu kože semikritických klientov/pacientov
o ošetruje zarastanie nechtov od štádia 2a a 2b členenia zarastenia nechtov podľa WHO, pričom spolupracuje s chirurgom alebo dermatológom
o vykonáva odber biologického materiálu pre mikrobiologické vyšetrenie a určenie patogénov (bez zásahu do integrity kože)
o na zarastený necht podológ aplikuje špony vrátane špon drôtených, ktoré môžu mierne porušiť pri osadení integritu kože
o ošetruje zarastené nechty pravidelným čistením nechtového okolia spolu s lavážovaním lavážnymi roztokmi pre zníženie kontaminácie tkaniva patogénmi, tamponádovaním, drenážovaním a riadením rastu nechtu
o vystrihovanie spikúl nechtov z nechtových valov vo viditeľnej oblasti nechtového valu
o poskytuje edukačnú činnosť s prevenciou recidív zarastajúcich nechtov
o zbrusuje tvrdý keratín patogénom napadnutého nechtu a nánosy hyperkeratózy z okolia nechtu tak, aby liečivá podľa preskripcie dermatológa/chirurga, mohli správne účinkovať
o poskytuje edukáciu o celkovej dekontaminácii pacienta s patogénom napadnutého nechtu alebo kože chodidla v priebehu liečivého procesu
o zbrusuje hyperkeratotický nános v okolí bradavíc bez zásahu do integrity kože na chodidlách a spolupracuje s dermatológom pri liečení pacienta
o upravuje, dekontaminuje a pripravuje rôzne mechanicky a rodovo poškodené nechty
o aplikuje na poškodené nechty protetický materiál tak, aby bola obnovená oporná funkcia prstov na nohách – aplikácia vrátane aplikácie na nechtové pahýle s výrazne spomaleným rastom a trvalou deformáciou nechtového keratínu, nechtového lôžka a nechtového matrixu
o vyrába podľa individuálnej potreby klientov/pacientov odľahčujúce korektory na prsty zo silikónových materiálov
o popisuje biomechanické poruchy dolných končatín vplývajúce na celkové držanie tela
o odporúča možnosti pasívnej korekcie formou individuálnych vložiek do topánok alebo aktívne korekcie formou cvičenia u fyzioterapeuta alebo lekára fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
o aplikuje odľahčujúce a regeneračné okluzívne podologické zábaly (odľahčenia, prekrytia)
o postupmi mokrej pedikúry zmäkčuje kožu, skracuje nechty, upravuje ich do rôznych tvarov u semikritických klientov/pacientov, ktorých zdravotný stav umožňuje použitie tejto technológie ošetrenia
o suchou pedikúrou brúsi a vyhladzuje pokožku chodidiel pomocou podologickej brúsky s odsávaním frézami rôznej veľkosti a zrnitosti, skracuje nechty, upravuje ich do rôznych tvarov
o vedie dokumentáciu pre ochranu zdravia a osobných údajov
o v prípade potreby poskytuje prvú pomoc
o vo svojej praxi používa kozmetické, liečivé výrobky a výrobky na lokálne - povrchové znecitlivenie kože určené pre podologickú prax
o poskytuje ošetrenie nôh semikritickým klientom/pacientom, potivej nohy napadnutej patogénom, nohy s ortopedickým, mechanickým alebo poúrazovým poškodením
o poskytuje hĺbkové odstraňovanie kurích ôk (bez narušenia integrity kože)
o znižuje hrúbku prírodného nechta tak, aby bola obnovená prirodzená biomechanika chôdze
o ošetruje nohy diabetikom a klientom/pacientom s inými celkovými ochoreniami vplývajúcimi na zmenu vnímania tlaku, bolesti, tepelných zmien či zmeneným postupom hojenia prípadných rán
o ovláda manažment diabetickej nohy v intenciách edukácie a prevencie vzniku a rozvoja syndrómu diabetickej nohy, pričom úzko spolupracuje s diabetológom, angiológom a chirurgom špecializujúcim sa na liečenie chronických rán
o ošetruje chodidlá klientom/pacientom so syndrómom diabetickej nohy, ktorý má plne zhojené rany
o vykonáva odborné poradenstvo v súvislosti so starostlivosťou o nohy semikritických klientov/pacientov v domácom prostredí, v súvislosti s nosením správnej obuvi a použitím ortopedických pomôcok pri ortopedických deformitách
o vedie zdravotnú dokumentáciu a evidenciu semikritických klientov/pacientov

• Zakázané úkony v podológii
o ošetrenie, ktoré primárne vedie k porušovaniu integrity kože
o vyrezávanie zarastených nechtov alebo vystrihovanie nechtov v nechtových valoch – parciálne ablácie, plastiky nechtového valu alebo vykonávanie Emmeretovej metódy či inej chirurgickej metódy ošetrenia zarasteného nechtu
o vyrezávanie, vypaľovanie alebo iné odstraňovanie bradavíc z kožného povrchu spojené s porušením integrity kože
o ošetrovania chodidiel klientom/pacientom s otvorenými ranami v miestach ošetrenia
o ošetrovania kritických klientov/pacientov
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy starostlivosti o chodidlá semikritických pacientov v domácom prostredí
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Edukácia klientov/pacientov ako sa doma starať o nohy, postupy domácich ošetrení, použitie bezpečnej kozmetiky na ošetrenie pokožky nôh konkrétneho klienta/pacienta

Podrobná charakteristika semikritického klienta/pacienta:
˗ klient/pacient s ochorením látkovej výmeny (napr. diabetes mellitus s polyneuropatiou, sklerodermiou, atď.)
˗ klient/pacient s reumatoidným ochorením (napr. chronická polyartitída)
˗ klient/pacient s poruchami prekrvenia (cievne a žilové)
˗ geriatrický klient/pacient
˗ klient/pacient s neurologickými ochoreniami (napr. polyneuropatia, ochrnutia, skleróza multiplex, poliomyelitis, obrna, atď.)
˗ klient/pacient s medikamentóznou liečbou (napr. lieky znižujúce imunitu, proti zrážaniu krvi, kortizónové prípravky)
˗ klient/pacient s krvácavou chorobou (hemofília) a sklonom ku krvácavosti (hemoragická diatéza)
˗ klient/pacient s infekčnými chorobami (s vyvolávateľmi MRSA, Pseudomonas aeruginosa)

Patologické príčiny rizikovosti semikritického klienta/pacienta sú:
˗ cievne a žilové obmedzenia: periférne cievne ochorenie od štádia 2 podľa WHO, chronická žilová nedostatočnosť
˗ rôzne ochorenia obehového systému so zvýšeným rizikom porúch hojenia rán a infekcií (napr. Bürgerova choroba, Raynaudova choroba, atď.)
˗ dlhodobá alebo trvalá antikoagulačná liečba
˗ neurologické faktory: polyneuropatia (napr. pri diabetes mellitus, alkoholizme, polyartritíde, atď.), tetraplégia, paraplégia, hemiplégia, skleróza multiplex, stav po poliomyelitis/obrna
˗ ochorenia s následným oslabením organizmu (zvýšené riziko infekcie): nefropatia (napr. pacienti odkázaní na dialýzu), onkologickí pacienti, samostatné vírusové ochorenia (napr. AIDS, hepatitída, atď.)
˗ ochorenia vyžadujúce imunosupresívne lieky: stav po transplantácii orgánov, ožarovanie alebo chemoterapia
˗ ochorenia reumatoidného spektra
˗ alergie
˗ pacienti dlhodobo užívajúci lieky, ktoré spôsobujú vlečúce sa hojenie rán: kortizóny, lieky na reumatoidné ochorenia, pacienti s antikoaguláciou
˗ iné patológie: krácavá choroba (hemofília) a sklon ku krvácavosti (hemoragická diatéza)
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy výroby individuálnych korektorov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby individuálnych korektorov
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály na výrobu individuálnych korektorov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Vedomosti o materiáloch, ich vlastnostiach a spôsoboch použitia na výrobu individuálnych korektorov
Perspektíva: Aktuálna
4
špecializované technológie základných podologických vyšetrovacích metód u pacientov s diabetom
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Znalosti a vedomosti o podologických vyšetrovacích metódach, spôsoby prevedenia a evidencie aktuálneho zdravotného stavu pacienta s diabetes v prevádzkach podológie
Perspektíva: Aktuálna
4
podologická oklúzia
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Aplikácia oklúzií na odľahčenie miest vysokého tlaku ako profylaxia diabetických alebo iným ochorením náchylných ulcusov, regenerácia ragádov, odľahčenie bradavíc pre dermatológa, oklúzie ako prípravný proces pre následnú liečbu mykóz nechtov u dermatológa, prípravná fáza pred aplikáciou okluzívneho zábalu
Perspektíva: Aktuálna
4
podologické korekčné technológie poškodených nechtov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy rôznych metód korekcií nechtov bez invázie do integrity kože
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti lokálnej anestézy v podológii
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Aplikácia lokálnych anestetík (neinjekčných) v praxi podológa (Lidokain sprej, Mesokain gél, Tetrakain a podobne), miesta a spôsoby aplikácie lokálnych anestetík (neinjekčných), účinky lokálnych anestetík (neinjekčných). Kontraindikácie a indikácie lokálnej anestézy. Aplikácia lokálnych anestetík podľa preskripcie lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Všeobecné zásady prvej pomoci; sústava prvej pomoci, postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci; uvoľňovanie a základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, odsun a transport postihnutých
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Znalosti dekontaminačného postupu kože, zranení, plôch, povrchov a nástrojov a vzduchu podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia nohy
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Teoretické východiská o anatómii a fyziológii chodidiel
Perspektíva: Aktuálna
4
patofyziológia dolnej končatiny a chodidla a možnosti kompenzácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - cievneho pôvodu
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Choroby venózneho, arteriálneho pôvodu a choroby mikrocirkulácie
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment diabetickej nohy
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Dispenzarizácia klientov/pacientov s diabetes mellitus a klasifikácia daného zdravotného stavu klienta/pacienta
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - mechanického pôvodu
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Hyperkeratotické stavy chodidiel
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - termického pôvodu
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o chorobách dolných končatín a ich prejavoch spôsobených teplom a chladom
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - aktinického pôvodu
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o chorobách a prejavoch ochorení dolných končatín spôsobených ožiarením
Perspektíva: Aktuálna
4
poúrazové poškodenia dolnej končatiny a chodidla a konzervatívne možnosti kompenzácií
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o protetických pomôckach na kompenzáciu poúrazových poškodení dolnej končatiny
Perspektíva: Aktuálna
4
klinika chorôb
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Klinika chorôb
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutiká používané v podológii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zložení, účinkoch a indikáciách farmaceutík (dezinficienciá) povolených pre použitie v podológii. Základné vedomosti o lekárom predpisovaných farmaceutikách pre oblasti zarastené nechty (povrchové formy antibiotickej liečby podľa preskripcie lekára) a mykózy kože a onychomykózy (povrchové formy antimykotických prípravkov podľa preskripcie lekára).
Perspektíva: Aktuálna
4
nechtová protetika pre obnovenie biomechaniky chodidiel
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby rôznych typov protetík, vedomosti o použitých materiáloch na výrobu nechtových protetík, fyziológia pohybu a opornej funkcie nechtu
Perspektíva: Aktuálna
4
nechtové protetické materiály
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Akryl, gél, gél akryl, UV masy, rekonštrukčné materiály na spevnenie nechtov
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup výroby a aplikácie nechtových náhrad
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Nalievacia technnika, technika náhradného nechtu, IMPRO systém výroby nechtovej platničky, negatív a pozitív nechtov, technika sadrovania a tvorby odliatkov
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment nôh pacientov s diagnózou diabetes
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o celkovom ochorení diabetes mellitus, manažment a klasifikácia ošetrovania nôh klientov/pacientov s diabetes mellitus, triedenie pacientov s diabetes mellitus vzhľadom na závažnosť komplikácií na dolných končatinách, význam správne prevedenej edukačnej činnosti klientov/pacientov s diabetes mellitus v praxi
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Znalosti z epidemiológie a hygienických predpisov podologickej praxe podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad hygieny v oblasti starostlivosti o nechty a nohy podľa Vyhlášky č. 192/2015 Z. z.
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad hygieny v oblasti starostlivosti o nechty a nohy podľa Vyhlášky č. 192/2015 Z.z., (v doplnení Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie semikritického pacienta
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Vedenie zdravotnej dokumentácie klienta/pacienta v praxi vzhľadom na potreby odborného ošetrenia semikritického pacienta v podologických prevádzkach
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné poradenstvo a edukácia v oblasti starostlivosti o nohy a nechty
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Výber vhodnej obuvi, ponožiek, spôsoby šnurovania topánok, používanie korekčných pomôcok
Perspektíva: Aktuálna
4
edukačná činnosť semikritických pacientov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Formy a metódy edukácie semikritických klientov/pacientov vzhľadom na compliance klienta/pacienta, sociálny status a závažnosť ochorenia vplývajúceho na dolné končatiny
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacientov s diabetes
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Edukácia klientov / pacientov s diabetes mellitus o ochorení a správnom životnom štýle - pohyb, strava, dodržiavanie liečby ordinovanej lekárom špecialistom, profylaxia zhoršovania stavu dolných končatín ako celku
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Základné zručnosti zásad prvej pomoci; sústava prvej pomoci, postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci; uvoľňovanie a základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, odsun a transport postihnutých
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálna starostlivosť o nohy a nechty semikritických pacientov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Spôsoby ošetrenia nôh a nechtov semikritických klientov/pacientov
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia manažmentu diabetickej nohy
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia evidencie pacientov s diabetes a klasifikácia daného zdravotného stavu pacienta
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie zarastených nechtov od štádia 2a a 2b členenia poďla WHO
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Vystrihovanie, metóda zástrihov, sulcus korektory, podbrusovanie, potreba spolupráce s dermatológom a/alebo chirurgom
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie mykotických nechtov a príprava na liečenie u dermatológa
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Vybrusovanie napadnutých miest na nechte, Lacuna metodika prípravy nechtu na liečenie u dermatológa
Perspektíva: Aktuálna
4
popísanie správneho lokomočného vzorca
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Poznanie a popísanie správnej biomechaniky pohybu, fyziológie, patofyziológie pohybu - odchýlky, spolupráca s fyzioterapeutom alebo lekárom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, či ortopédom
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie nechtov na nohách
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Tvarovanie pomocou ručných nástrojov a rotačných nástrojov (čistenie nechtových valov, skracovanie nechtov a ztenčovanie nechtov)
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie mozoľov, zhrubnutej kože, kurích ôk a ošetrovanie ragád semikritických pacientov
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Správne prevedenie technologických postupov pri ošetrovaní mozoľov, zhrubnutej kože, kurích ôk a ošetrovanie ragád semikritických klientov/pacientov
Perspektíva: Aktuálna
4
odber biologického materiálu na laboratórnu diagnostiku prítomnosti mykózy
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Spôsoby odberu, špecifické podmienky pre odber biologického materiálu tak, aby vzorka nebola falošne negatívna, interpretácia výsledkov a odosielanie klienta/pacienta na dermatológiu
Perspektíva: Aktuálna
4
odber biologického materiálu na laboratórnu diagnostiku prítomnosti patogénu v a okolo zarasteného nechtu
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Povrchové metódy odberu biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, podmienky správneho odberu materiálu (bez zásahu do integrity kože), interpretácia výsledkov a odosielanie klienta/pacienta k dermatológovi alebo chirurgovi
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba individuálnych korektorov na prsty nôh
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby, aplikácie a edukácia klienta/pacienta o používaní individuálneho korektora
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekcia, mechanická očista a sterilizácia na účely podológie
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Prevedenie správnych postupov dekontaminácie plôch, povrchov, nástrojov a mobiliáru v prevádzkach podológie
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a prideľovanie práce zamestnancom, kontrola plnenia úloh v osobných službách
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická pomoc a poradenstvo podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment podriadených zamestnancov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Aplikácia zásad vedenia podriadených zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
2,3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Manikúrne a pedikúrne pomôcky, nástroje a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.