Špecialista technológ v odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ v odevnej výrobe Špecialista technológ v odevnej výrobe zabezpečuje riadenie komplexnej technologickej prípravy výroby a prevádzok, zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov s dôrazom na inováciu výrobných technológií, verifikuje nové technologické postupy a technológie v procese odevnej výroby. Rieši operatívne problémy vo výrobe, optimalizuje výrobné technológie, pracoviská, postupy a procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, stanovuje normy kapacít a normy práce. Koordinuje činnosť technológov. Analyzuje kvalitu a efektivitu výroby a podieľa sa na realizácii opatrení na jej zlepšenie. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s odbornými útvarmi podniku pri riešení technických a kvalitatívnych problémov a pri školení zamestnancov. Vykonáva technologické skúšky. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a za implementáciu technických noriem a systému kvality do technologických predpisov. Participuje na plánovaní v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500046/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Technológ v odevnej výrobe
SK Odevný manažér - technológ
SK Odevný špecialista - technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti technológie odevnej výroby.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141047
ESCO
418
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
2141047

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická normalizácia a štátne skúšobníctvo
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová (18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
systém realizácie analýz a prognóz vývoja v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania, podpory a presadzovania zlepšovacích návrhov, racionalizačných opatrení a kontinuálneho procesu zlepšovania
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu a prevenciu opakujúcich sa problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podkladov podľa rozpočtových položiek a požiadaviek
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a prognózy cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba technologických predpisov v textilnej a odevnej výrobe a ich aktualizácia
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové nastavovanie, čistenie a bežná údržba textilných a odevných strojov a zariadení podľa odboru výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha textilných a odevných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie technologického úseku textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a zabezpečovanie prípravy a realizácie investičných akcií
Príznak: Sektorová (18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Odevná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?