Špecialista technológ v textilnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ v textilnej výrobe Špecialista technológ v textilnej výrobe zabezpečuje riadenie komplexnej technologickej prípravy výroby a prevádzok, zabezpečuje komplexnú tvorbu technologických postupov s dôrazom na inováciu výrobných technológií, verifikuje nové technologické postupy a technológie v procese textilnej výroby. Rieši operatívne problémy vo výrobe. Optimalizuje procesy výroby z pohľadu znižovania nákladov. Spolupracuje pri príprave cenových kalkulácií, stanovuje normy kapacít a normy práce. Koordinuje činnosť technológov. Analyzuje kvalitu a efektivitu výroby a podieľa sa na realizácii opatrení na jej zlepšenie. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s odbornými útvarmi podniku. Vykonáva technologické skúšky. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a za implementáciu technických noriem a systému kvality do technologických predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500021/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Technológ v textilnej výrobe
SK Textilný manažér - technológ
SK Textilný špecialista - technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti technológie textilnej výroby
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141046
ESCO
419
SK NACE Rev. 2
C13
CPA 2015
C13
Príslušnosť k povolaniu
2141046

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilné materiály
Perspektíva: Aktuálna
7
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilný priemysel
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilný priemysel
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilný priemysel
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
systém realizácie analýz a prognóz vývoja v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilný priemysel
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania, podpory a presadzovania zlepšovacích návrhov, racionalizačných opatrení a kontinuálneho procesu zlepšovania
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu a prevenciu opakujúcich sa problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza podkladov podľa rozpočtových položiek a požiadaviek
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a prognózy cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba technologických predpisov v textilnej a odevnej výrobe a ich aktualizácia
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové nastavovanie, čistenie a bežná údržba textilných a odevných strojov a zariadení podľa odboru výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha textilných a odevných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie technologického úseku textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a zabezpečovanie prípravy a realizácie investičných akcií
Príznak: Sektorová (18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácie a skúšobníctva v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Textilná výroba
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?