Poradca pre zdravý životný štýl

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Poradca pre zdravý životný štýl Poradca pre zdravý životný štýl vykonáva vedecké a tvorivé činnosti v oblasti zdravia a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, ktoré zahŕňa rady a usmernenia pre vyrovnaný a pravidelný denný režim, správnu výživu, dostatok pohybovej aktivity, dodržiavanie zásad osobnej hygieny a duševného zdravia. Poradca pre zdravý životný štýl je schopný pozitívne motivovať jedinca v prevencii zneužívania návykových látok ako je fajčenie cigariet, konzumácia alkoholu, príp. drog, ako aj odhaľovať problémy pri poruchách príjmu potravy. Je schopný vysvetliť a zdôvodniť opodstatnenosť edukácie v procese aktuálnej a celoživotnej starostlivosti o zdravie ako určujúcej stránky kvality života.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500038/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
EN Healthy lifestyle advisor
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2265
SK ISCO-08
2265004
ESCO
631
SK NACE Rev. 2
M74,P85,Q86,R93
CPA 2015
M74,P85,Q86,R93
Príslušnosť k povolaniu
2265004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývin, štruktúra, diagnostika, učenie sa pohybovej činnosti a ich vplyv na formovanie osobnosti človeka
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znaky a príčiny syndrómu vyhorenia a princípy psychohygieny
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady racionálnej výživy
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cudzorodé látky v potravinovom reťazci, mutagény a toxíny vo výžive
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienická kvalita a genetická bezpečnosť potravinových článkov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy práce s informačnými a komunikačnými technológiami pri poskytovaní servisu klientom
Príznak: Sektorová (18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém produkcie rastlinných a živočíšnych zdrojov výživy
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované diétne postupy
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nutrigonomika a epigenetika
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a zdravý životný štýl
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poruchy metabolizmu živín vo vzťahu k výžive
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poruchy príjmu potravín
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia nutričného stavu jednotlivých populačných skupín
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné živiny a ich metabolické vzťahy v organizme
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie diétnych režimov a výživových programov v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie nutričného stavu človeka, príčin disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie diétnych režimov a výživových programov v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie jedálnych lístkov pre zdravých aj chorých ľudí
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo v oblasti psychohygieny
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo v oblasti správnej výživy a životného štýlu
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacích aktivít a školení v oblasti prevencie chorôb správnou výživou
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie zásad zdravej výživy, dodržiavanie jej základných zásad a princípov zdravého životného štýlu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie materiálnych a technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie najnovších informačno-komunikačných technológií a mediálnych edukačných programov v pedagogickej praxi
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s najnovšími nutričnými softvérmi
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu účtovníkov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?