Špecialista kvality vzdelávania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista kvality vzdelávania Špecialista kvality vzdelávania plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém riadenia kvality vzdelávania. Monitoruje a kontroluje procesy, identifikuje príležitosti a postupy na ich skvalitnenie. Navrhuje opatrenia na skvalitnenie obsahového, personálneho a materiálno - technického zabezpečenia. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia a vykonáva interné a externé audity kvality v súlade s plánom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500039/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Špecialista pre vzdelávanie
EN Education quality specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2351
SK ISCO-08
2351007
ESCO
842
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2351007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalita vzdelávania
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti vzdelávania
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorská dokumentácia a jej pravidlá/náležitosti
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie vzdelávacích aktivít, stanovovanie a plánovanie personálneho, priestorového a materiálno-technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti vzdelávacích programov, vrátane vzdelávacích cieľov, požadovaných kompetencií a prijatie zodpovedajúcich opatrení
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe a implementácií systému hodnotenia zamestnancov v organizácií, prepojenie systémov hodnotenia a vzdelávania
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie o vzdelávacích podujatiach
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie, poradenstvo a informácie v rámci expertnej podpory interných a externých zákazníkov v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?