Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností zabezpečuje a plní komplex úloh na úseku vodohospodárskych štúdií, bilancií a analýz. Podieľa sa na tvorbe koncepcií obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry a strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Posudzuje územnoplánovacie dokumentácie a vypracováva vodohospodárske vyjadrenia k rozvojovým a realizačným zámerom na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník vodohospodárskeho rozvoja
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119037 - Technik vodohospodárskeho rozvoja
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
kultivovaný písomný prejav
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vodné hospodárstvo
6
vodohospodárska bilancia
6
vodohospodárske stavby
6
vodohospodárska infraštruktúra
6
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
6
spôsoby výpočtov a návrhov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
6
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
6
metódy plánovania a vyhodnocovania spotreby vody
6
geografický informačný systém (gis)
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
5
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
5
právne a technické predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
5
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
prevádzkové poriadky vodných stavieb
Špecifikácia:
Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6
technická dokumentácia vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6
informačné systémy vo vodnom hospodárstve
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovanie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
6
spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
6
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
6
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
6
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí
6
pasportizácia a vypracovávanie návrhov na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov
6
aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
6
výpočet a navrhovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Špecifikácia:
Vrátane tvorby matematických modelov vodárenských a kanalizačných systémov.
5
rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
5
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
5
spolupráca pri príprave a realizácii investičnej výstavby vodohospodárskej infraštruktúry
Špecifikácia:
Participácia na procesoch prípravy a výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
6
posudzovanie územnoplánovacích dokumentov a vypracovávanie vodohospodárskych vyjadrení v oblasti rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
6
tvorba harmonogramu rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry
Špecifikácia:
Navrhovanie rámcového harmonogramu obnovy a modernizácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, časového usporiadania realizácie koncepcií zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.