Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností

Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností zabezpečuje a plní komplex úloh na úseku vodohospodárskych štúdií, bilancií a analýz. Podieľa sa na tvorbe koncepcií obnovy, modernizácie a rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry a strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Posudzuje územnoplánovacie dokumentácie a vypracováva vodohospodárske vyjadrenia k rozvojovým a realizačným zámerom na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník vodohospodárskeho rozvoja
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119037 - Technik vodohospodárskeho rozvoja
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Technik vodného hospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 6 vodohospodárska bilancia
 • stupeň EKR 6 vodohospodárske stavby
 • stupeň EKR 6 vodohospodárska infraštruktúra
 • stupeň EKR 6 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 6 spôsoby výpočtov a návrhov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
 • stupeň EKR 6 metódy plánovania a vyhodnocovania spotreby vody
 • stupeň EKR 6 geografický informačný systém (gis)
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
 • stupeň EKR 5 postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
 • stupeň EKR 5 právne a technické predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
 • stupeň EKR 5 ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
 • stupeň EKR 5 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 6 prevádzkové poriadky vodných stavieb
  Špecifikácia:
  Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 6 technická dokumentácia vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 6 informačné systémy vo vodnom hospodárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 vypracovanie strategických plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 6 spracovávanie a navrhovanie koncepcií rozvoja dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 • stupeň EKR 6 spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 6 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
 • stupeň EKR 6 orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí
 • stupeň EKR 6 pasportizácia a vypracovávanie návrhov na technicko-prevádzkový rozvoj v oblasti budovania a ochrany vodárenských zdrojov
 • stupeň EKR 6 aplikácia noriem a predpisov vo vodnom hospodárstve
 • stupeň EKR 5 výpočet a navrhovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  Špecifikácia:
  Vrátane tvorby matematických modelov vodárenských a kanalizačných systémov.
 • stupeň EKR 5 rokovania s investormi a správnymi orgánmi vo vodohospodárskej sfére
 • stupeň EKR 5 orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
 • stupeň EKR 6 spolupráca pri príprave a realizácii investičnej výstavby vodohospodárskej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Participácia na procesoch prípravy a výstavby verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 6 posudzovanie územnoplánovacích dokumentov a vypracovávanie vodohospodárskych vyjadrení v oblasti rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 6 tvorba harmonogramu rozvoja vodohospodárskej infraštruktúry
  Špecifikácia:
  Navrhovanie rámcového harmonogramu obnovy a modernizácie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, časového usporiadania realizácie koncepcií zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie