Vodič električky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič električky

Vodič električky samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na električkovej dráhe alebo súpravy mestskej električkovej dráhy za účelom prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vodič dráhového vozidla
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8331 - Vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
SK ISCO-08 8331003 - Vodič električky
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 zásady poskytovania prvej pomoci
  Špecifikácia:
  Aj pri úraze elektrickým prúdom.
 • stupeň EKR 1 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 1 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti, bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení, osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom.
 • stupeň EKR 1 spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
  Špecifikácia:
  Možnosť kontroly cestujúcich vyplýva vodičom z § 12 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 1 spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na električkovej dráhe
 • stupeň EKR 1 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
  Špecifikácia:
  Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 1 právne predpisy v oblasti dráh
  Špecifikácia:
  Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • stupeň EKR 1 podmienky prepravy osôb a batožiny
  Špecifikácia:
  Vrátane podmienok prepravy zvierat, bicyklov, kočíkov a pod.
 • stupeň EKR 1 zásady bezpečnej prevádzky električiek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 1 posun a pristavovanie vozidiel - trolejbusov na opravy
 • stupeň EKR 1 poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch v mhd
 • stupeň EKR 1 kontrola prevádzkyschopnosti električiek pred začatím jazdy
  Špecifikácia:
  Kontrola funkčnej spôsobilosti bŕzd, zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia a pod.
 • stupeň EKR 1 vypočítavanie a výber cestovného, poplatkov a náhrad podľa platných taríf
 • stupeň EKR 1 orientácia v predpisoch pre vedenie dráhových vozidiel a dopravu cestujúcich
 • stupeň EKR 1 vykonávanie skúšobných jázd v mestskej premávke, prípadná preprava trolejbusov
 • stupeň EKR 1 vedenie električiek bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav dráhy, dopravné a klimatické podmienky
 • stupeň EKR 1 poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z električky
 • stupeň EKR 1 obsluha palubného počítača električky
 • stupeň EKR 1 vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke električiek
 • stupeň EKR 1 poskytovanie prvej pomoci
  Špecifikácia:
  V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na vedenie dráhových vozidiel podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 25)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie električky na električkovej dráhe a na vedenie električky na električkovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
 • Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 12 a 13)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie