Vodič električky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vodič električky Vodič električky samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na električkovej dráhe alebo súpravy mestskej električkovej dráhy s cieľom prepravy osôb v zmysle platných dopravných predpisov. Kontroluje vozidlo na bezpečnú prepravu cestujúcich a je zodpovedný za nahlasovanie porúch príslušnému pracovníkovi. Sleduje udržiavanie čistoty interiéru električky a nahlasuje znečistenie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
496783/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Vodič dráhového vozidla
SK Vodič mestskej hromadnej dopravy/električky
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 12 a 13)

Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie električky na električkovej dráhe a na vedenie električky na električkovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)

Preukaz na vedenie dráhových vozidiel podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 25)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8331
SK ISCO-08
8331003
ESCO
2821
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8331003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
2
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
2
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: Všeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti, bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, bezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení, osobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Možnosť kontroly cestujúcich vyplýva vodičom z § 12 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady bezpečnej prevádzky električiek
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia, obsluhy a údržby elektrického hnacieho vozidla na električkovej dráhe
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vrátane podmienok prepravy zvierat, bicyklov, kočíkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
automatizovaný systém kontroly nad dopravnými prostriedkami pri ich výkone na dopravnej ceste zo strany vodiča, resp. bez neho
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
metódy zavádzania prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
metódy vyhodnocovania údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Aj pri úraze elektrickým prúdom.
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch na vedenie dráhových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti električiek pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Kontrola funkčnej spôsobilosti bŕzd, zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie vedomostí z konštrukcie vozidiel pri identifikácii porúch počas prevádzkovania vozidla
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke električiek
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch podľa platného cestovného poriadku
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predaj cestovného podľa platných taríf
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z električky
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie určených činností na elektrických zariadeniach v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
vedenie električiek bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav dráhy, dopravné a klimatické podmienky
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha palubného počítača električky
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
posun a pristavovanie dráhových vozidiel na opravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
skúšobné jazdy v mestskej premávke
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky dráhovej dopravy (trolejbus, električka,...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?