Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách riadi činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch. Vedie dokumentáciu o hlásení porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti a mimoriadnych udalostiach od verejnosti. Zabezpečuje a podáva informácie a koordinuje činnosť príslušných útvarov a zložiek v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník krízového dispečingu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132006 - Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Špecifikácia:
Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4
metódy a princípy civilnej obrany
4
štátna správa hmotných rezerv
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
4
krízový manažment
4
zásady a predpisy na riešenie povodní
Špecifikácia:
Povodňové plány prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4
princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
3
štátna správa v oblasti civilnej ochrany
3
zásady a postupy dispečerského riadenia objektov a zariadení
Špecifikácia:
Verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
Špecifikácia:
V rámci prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
3
prevádzkové poriadky vodných stavieb
Špecifikácia:
Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4
informačné systémy vo vodnom hospodárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
Špecifikácia:
Súvisiacich s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4
strážna služba vo vodohospodárskych zariadeniach a pri protipovodňovej prevencii
4
zostavovanie povodňových plánov
Špecifikácia:
Participácia na tvorbe a aktualizácii povodňových plánov.
4
kontrola dodržiavania manipulačných a prevádzkových poriadkov, povodňových plánov a poriadkov plavebnej bezpečnosti
4
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
Špecifikácia:
Vedenie dokumentácie o hlásených poruchách a mimoriadnych udalostiach pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Evidovanie, sumarizácia a analýza všetkých poruchových, havarijných a mimoriadnych stavov na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch a zariadeniach.
4
posudzovanie a rozbor krízových situácií
Špecifikácia:
Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
4
podávanie informácií o vzniknutých poruchách a výlukách dodávky pitnej vody, vrátane odovzdávania informácií príslušným vedúcim
Špecifikácia:
V rozsahu podľa interných smerníc.
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Špecifikácia:
Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií (organizovanie výjazdov pohotovostnej poruchovej služby, zabezpečovanie náhradného zásobovania pitnou vodou, resp. náhradného odvádzania odpadových vôd a pod.).
4
orientácia v technickej dokumentácii vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
3
evidencia hydrometeorologických údajov
Špecifikácia:
Pre potreby plnenia úloh povodňových plánov.
3
poradenská činnosť zákazníkom v oblasti vodovodných a kanalizačných prípojok, merania spotreby vody a fakturácie
3
koordinácia činností jednotlivých subjektov vo vodárenstve
Špecifikácia:
Koordinácia činností príslušných zložiek (interných aj externých) v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd. Koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami a strediskami pri riešení porúch vodovodných sietí a pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.