Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách

Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách riadi činnosti pri odstraňovaní porúch a havárií na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch. Vedie dokumentáciu o hlásení porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti a mimoriadnych udalostiach od verejnosti. Zabezpečuje a podáva informácie a koordinuje činnosť príslušných útvarov a zložiek v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Technický pracovník krízového dispečingu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08 3132006 - Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Príslušnosť k povolaniu Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Technická dokumentácia verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy civilnej obrany
 • stupeň EKR 4 štátna správa hmotných rezerv
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 krízový manažment
 • stupeň EKR 4 zásady a predpisy na riešenie povodní
  Špecifikácia:
  Povodňové plány prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 4 zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 4 princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 3 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 3 štátna správa v oblasti civilnej ochrany
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy dispečerského riadenia objektov a zariadení
  Špecifikácia:
  Verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality vo vodohospodárstve
  Špecifikácia:
  V rámci prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 4 prevádzkové poriadky vodných stavieb
  Špecifikácia:
  Prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 3 informačné systémy vo vodnom hospodárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Súvisiacich s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 4 strážna služba vo vodohospodárskych zariadeniach a pri protipovodňovej prevencii
 • stupeň EKR 4 zostavovanie povodňových plánov
  Špecifikácia:
  Participácia na tvorbe a aktualizácii povodňových plánov.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania manipulačných a prevádzkových poriadkov, povodňových plánov a poriadkov plavebnej bezpečnosti
 • stupeň EKR 4 spracovanie prevádzkovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Vedenie dokumentácie o hlásených poruchách a mimoriadnych udalostiach pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Evidovanie, sumarizácia a analýza všetkých poruchových, havarijných a mimoriadnych stavov na vodovodnej a kanalizačnej sieti a iných vodárenských objektoch a zariadeniach.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a rozbor krízových situácií
  Špecifikácia:
  Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • stupeň EKR 4 podávanie informácií o vzniknutých poruchách a výlukách dodávky pitnej vody, vrátane odovzdávania informácií príslušným vedúcim
  Špecifikácia:
  V rozsahu podľa interných smerníc.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
  Špecifikácia:
  Pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií (organizovanie výjazdov pohotovostnej poruchovej služby, zabezpečovanie náhradného zásobovania pitnou vodou, resp. náhradného odvádzania odpadových vôd a pod.).
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii vodovodných a kanalizačných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 evidencia hydrometeorologických údajov
  Špecifikácia:
  Pre potreby plnenia úloh povodňových plánov.
 • stupeň EKR 3 poradenská činnosť zákazníkom v oblasti vodovodných a kanalizačných prípojok, merania spotreby vody a fakturácie
 • stupeň EKR 4 koordinácia činností jednotlivých subjektov vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Koordinácia činností príslušných zložiek (interných aj externých) v súvislosti s výrobou a distribúciou vody, s odvádzaním a čistením odpadových vôd. Koordinácia činností a spolupráce s vodárenskými prevádzkami a strediskami pri riešení porúch vodovodných sietí a pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie