Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik prevádzky vodovodov vykonáva odborné činnosti súvisiace s prevádzkou verejných vodovodov, poskytuje konzultácie a technickú pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri distribúcii pitnej vody. Zúčastňuje sa procesov prípravy a výstavby vodovodnej siete a vodárenských objektov. Vykonáva pasportizáciu vodovodných sietí a ich zakresľovanie do technických máp.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Technický pracovník vodovodov
Vodárenský technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3132 - Dispečeri a technici v spaľovniach, vodnom hospodárstve a vodárenstve
SK ISCO-08
3132008 - Technik prevádzky vodovodov
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Technik v oblasti vodárenstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
4
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Špecifikácia:
Postupy prípravy a výstavby vodovodných sietí a vodárenských objektov.
4
geografický informačný systém (gis)
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Špecifikácia:
Výkresy inžinierskych sietí. Metódy tvorby technickej dokumentácie vodovodov a vodárenských objektov.
4
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
4
vodohospodárske stavby
Špecifikácia:
Verejné vodovody.
4
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Špecifikácia:
Právna úprava verejných vodovodov.
4
vodné hospodárstvo
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
3
štátna správa v oblasti územného plánovania a výstavby
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
3
potrubné materiály a ich vlastnosti
3
montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Špecifikácia:
Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody a zariadenia na vodovodnej sieti.
4
prevádzkové poriadky vodných stavieb
Špecifikácia:
Prevádzkové poriadky verejných vodovodov.
4
postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie o riadení prevádzky a údržbe verejnej vodovodnej siete a zabezpečovanie dodávok vody odberateľom
4
vyznačovanie a evidovanie vedenia vodovodných sietí v mapovej dokumentácii
Špecifikácia:
Vrátane zakresľovania vodovodných sietí do technických máp.
4
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí
4
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
4
spracovávanie zmien operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidácií havárií na vodovodných sieťach, v závislosti na vývoji odbytových, technických a dodávateľských podmienkach
Špecifikácia:
V závislosti na vývoji odbytových, technických a dodávateľských podmienok.
3
posudzovanie a rozbory poruchovosti vodovodných sietí
3
kontrola a monitoring stavu potrubia, prípojok vodovodných a kanalizačných sietí
Špecifikácia:
Sledovanie a vyhodnocovanie stavu potrubia, prípojok a objektov pri údržbe vodovodných sietí.
3
pasportizácia a vypracovávanie podkladov k návrhom na technicko-prevádzkový rozvoj, obnovu a modernizáciu verejných vodovodov
4
konzultácie a technická pomoc pri riešení technických a technologických problémov pri distribúcii pitnej vody
4
poskytovanie podkladov pre geografický informačný systém (GIS)
3
spolupráca pri príprave a realizácii investičnej výstavby vo vodárenstve
Špecifikácia:
Participácia na procesoch prípravy a výstavby vodovodných sietí a vodárenských objektov.
3
participácia na preberacích a kolaudačných konaniach vodovodných sietí a vodárenských objektov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.