Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete

Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje pravidelnú dennú prevádzku vodovodov, kontroluje potrubné rozvody a zariadenia na vodovodnej sieti. Na základe výsledkov kontrol vykonáva potrebné činnosti na vodovodnej sieti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Prevádzkový montér vodovodov
Technik vodovodnej siete
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08 7126003 - Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Potrubár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  Vo vodárenských zariadeniach.
 • stupeň EKR 3 konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
 • stupeň EKR 3 potrubné materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Technické výkresy vodovodov a zariadení na vodovodnej sieti.
 • stupeň EKR 3 montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
 • stupeň EKR 3 vodohospodárske stavby
  Špecifikácia:
  Verejné vodovody.
 • stupeň EKR 2 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 2 meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
  Špecifikácia:
  Vrátane meracej a regulačnej techniky.
 • stupeň EKR 2 právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Právna úprava verejných vodovodov.
 • stupeň EKR 3 prevádzkové poriadky vodných stavieb
  Špecifikácia:
  Prevádzkové poriadky verejných vodovodov.
 • stupeň EKR 3 postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy tlakových a funkčných skúšok vodovodného potrubia
 • stupeň EKR 3 postupy evidencie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 3 náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
  Špecifikácia:
  Ručné náradie a materiály na preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia.
 • stupeň EKR 2 systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
  Špecifikácia:
  Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody a zariadenia na vodovodnej sieti.
 • stupeň EKR 2 bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 posudzovanie a rozbory poruchovosti vodovodných sietí
 • stupeň EKR 3 vedenie dokumentácie o chode vodohospodárskeho zariadenia, výkazov a evidencie o odstraňovaní porúch a likvidácii havárií na vodovodných sieťach a o zabezpečovaní náhradnej dodávky vody
 • stupeň EKR 3 vykonávanie tlakových skúšok vodovodných rozvodov
 • stupeň EKR 3 kontrola tesnosti spojov vodovodných rozvodov
 • stupeň EKR 3 kontrola a monitoring stavu potrubia, prípojok vodovodných a kanalizačných sietí
  Špecifikácia:
  Kontrola a monitoring stavu potrubí vodovodných sietí vrátane vodovodných prípojok.
 • stupeň EKR 3 orientácia v dokumentácii vodovodných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 2 kontrola a vyhodnocovanie plnenia operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidáciu havárií na vodovodných sieťach
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie prevádzky verejných vodovodov
 • stupeň EKR 3 evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 3 preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia
 • stupeň EKR 2 obsluha malej mechanizácie pri údržbe vodovodov a zariadení na vodovodnej sieti
 • stupeň EKR 3 operatívne riešenie prevádzkových situácií a mimoriadnych udalostí
  Špecifikácia:
  Operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodovodných sieťach.
 • stupeň EKR 3 ohlasovanie odstavenia dodávky vody odberateľom, odstavenia vodovodného potrubia z prevádzky a jeho opätovného uvedenia do prevádzky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie