Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje pravidelnú dennú prevádzku vodovodov, kontroluje potrubné rozvody a zariadenia na vodovodnej sieti. Na základe výsledkov kontrol vykonáva potrebné činnosti na vodovodnej sieti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Prevádzkový montér vodovodov
Technik vodovodnej siete
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08
7126003 - Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Potrubár

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
metódy merania prevádzkových veličín
Špecifikácia:
Vo vodárenských zariadeniach.
3
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
3
potrubné materiály a ich vlastnosti
3
technická dokumentácia vo vodárenstve
Špecifikácia:
Technické výkresy vodovodov a zariadení na vodovodnej sieti.
3
montáž, údržba a opravy vodovodných sietí
3
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
3
vodohospodárske stavby
Špecifikácia:
Verejné vodovody.
3
spôsoby nakladania s odpadmi
2
meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
Špecifikácia:
Vrátane meracej a regulačnej techniky.
2
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
Špecifikácia:
Právna úprava verejných vodovodov.
2
prevádzkové poriadky vodných stavieb
Špecifikácia:
Prevádzkové poriadky verejných vodovodov.
3
postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
3
metódy a princípy tlakových a funkčných skúšok vodovodného potrubia
3
postupy evidencie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
3
náradie a materiály na údržbu vodárenských objektov
Špecifikácia:
Ručné náradie a materiály na preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia.
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
Špecifikácia:
Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody a zariadenia na vodovodnej sieti.
2
bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy vo vodárenstve
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
posudzovanie a rozbory poruchovosti vodovodných sietí
3
vedenie dokumentácie o chode vodohospodárskeho zariadenia, výkazov a evidencie o odstraňovaní porúch a likvidácii havárií na vodovodných sieťach a o zabezpečovaní náhradnej dodávky vody
3
vykonávanie tlakových skúšok vodovodných rozvodov
3
kontrola tesnosti spojov vodovodných rozvodov
3
kontrola a monitoring stavu potrubia, prípojok vodovodných a kanalizačných sietí
Špecifikácia:
Kontrola a monitoring stavu potrubí vodovodných sietí vrátane vodovodných prípojok.
3
orientácia v dokumentácii vodovodných rozvodov a zariadení
3
kontrola a vyhodnocovanie plnenia operatívnych plánov na odstraňovanie porúch a likvidáciu havárií na vodovodných sieťach
2
zabezpečovanie prevádzky verejných vodovodov
3
evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej sieti
3
preplachovanie, odkalovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia
3
obsluha malej mechanizácie pri údržbe vodovodov a zariadení na vodovodnej sieti
2
operatívne riešenie prevádzkových situácií a mimoriadnych udalostí
Špecifikácia:
Operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií a ďalších mimoriadnych udalostí na vodovodných sieťach.
3
ohlasovanie odstavenia dodávky vody odberateľom, odstavenia vodovodného potrubia z prevádzky a jeho opätovného uvedenia do prevádzky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.