Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc

Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc vykonáva podľa prevádzkového poriadku a pokynov riadiaceho dispečingu obsluhu a údržbu strojnotechnologických zariadení. Monitoruje a zaznamenáva prevádzkové údaje do prevádzkovej dokumentácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy Strojník vodárenských čerpacích staníc
Strojník vodohospodárskych zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8189 - Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení
SK ISCO-08 8189005 - Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc
Divízia SK NACE Rev. 2 Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Operátor stacionárneho zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 vodohospodárske stavby
  Špecifikácia:
  Úpravne vody a čerpacie stanice.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
 • stupeň EKR 3 technológia výroby a úpravy pitnej vody
 • stupeň EKR 3 technické normy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 3 metódy merania prevádzkových veličín
  Špecifikácia:
  V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
 • stupeň EKR 3 meracia a regulačná technika
  Špecifikácia:
  V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje
  Špecifikácia:
  V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc. Spôsoby ich fungovania a obsluhy.
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
  Špecifikácia:
  V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc. Spôsoby ich fungovania a obsluhy.
 • stupeň EKR 2 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  Špecifikácia:
  V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
 • stupeň EKR 2 geografický informačný systém (gis)
 • stupeň EKR 2 princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
 • stupeň EKR 3 točivé stroje vodohospodárskych zariadení
  Špecifikácia:
  Čerpacia technika.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy odberu, úpravy a dodávky pitnej vody
 • stupeň EKR 3 prevádzkové poriadky vodných stavieb
  Špecifikácia:
  Úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 príprava chemických roztokov na úpravu vody v prevádzke úpravy pitnej a úžitkovej vody, vrátane zodpovednosti za nastavenie parametrov technologických režimov
  Špecifikácia:
  Vrátane zodpovednosti za nastavenie parametrov technologických režimov.
 • stupeň EKR 3 meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Meranie a zaznamenávanie nameraných hodnôt do prevádzkovej dokumentácie.
 • stupeň EKR 3 vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov diaľkovo ovládaných automatizovaných prevádzok čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vôd
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov kontrolných a signalizačných zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojových zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
 • stupeň EKR 3 orientácia v technických podkladoch na obsluhu strojov a zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vôd
 • stupeň EKR 3 orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
 • stupeň EKR 3 operatívne riešenie prevádzkových situácií a mimoriadnych udalostí
 • stupeň EKR 3 participácia na procese odberu, úpravy a dodávky pitnej vody
 • stupeň EKR 3 spolupráca s vodárenským dispečingom a technológom pitných vôd

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie