Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc vykonáva podľa prevádzkového poriadku a pokynov riadiaceho dispečingu obsluhu a údržbu strojnotechnologických zariadení. Monitoruje a zaznamenáva prevádzkové údaje do prevádzkovej dokumentácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Strojník vodárenských čerpacích staníc
Strojník vodohospodárskych zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8189 - Operátori stacionárnych zariadení a strojov inde neuvedení
SK ISCO-08
8189005 - Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Operátor stacionárneho zariadenia

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
vodohospodárske stavby
Špecifikácia:
Úpravne vody a čerpacie stanice.
3
právne predpisy a základné pojmy vo vodárenstve
3
technológia výroby a úpravy pitnej vody
3
technické normy v oblasti vodného hospodárstva
3
metódy merania prevádzkových veličín
Špecifikácia:
V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
3
meracia a regulačná technika
Špecifikácia:
V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
3
elektrické stroje a prístroje
Špecifikácia:
V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc. Spôsoby ich fungovania a obsluhy.
3
strojné mechanizmy
Špecifikácia:
V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc. Spôsoby ich fungovania a obsluhy.
3
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Špecifikácia:
V zariadeniach úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
2
geografický informačný systém (gis)
2
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
2
točivé stroje vodohospodárskych zariadení
Špecifikácia:
Čerpacia technika.
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
3
metódy a princípy odberu, úpravy a dodávky pitnej vody
3
prevádzkové poriadky vodných stavieb
Špecifikácia:
Úpravní pitných vôd a čerpacích staníc.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
príprava chemických roztokov na úpravu vody v prevádzke úpravy pitnej a úžitkovej vody, vrátane zodpovednosti za nastavenie parametrov technologických režimov
Špecifikácia:
Vrátane zodpovednosti za nastavenie parametrov technologických režimov.
3
meranie prevádzkových veličín vo vodnom hospodárstve
Špecifikácia:
Meranie a zaznamenávanie nameraných hodnôt do prevádzkovej dokumentácie.
3
vyplňovanie a evidovanie záznamov o prevádzke čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
3
riadenie ovládacích panelov diaľkovo ovládaných automatizovaných prevádzok čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vôd
3
riadenie ovládacích panelov kontrolných a signalizačných zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
3
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojových zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
3
obsluha strojov a zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vody
3
orientácia v technických podkladoch na obsluhu strojov a zariadení čerpacích a prečerpávacích staníc úpravní vôd
3
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch a legislatíve vo vodárenstve
3
operatívne riešenie prevádzkových situácií a mimoriadnych udalostí
3
participácia na procese odberu, úpravy a dodávky pitnej vody
3
spolupráca s vodárenským dispečingom a technológom pitných vôd
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.