Stavebný klampiar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stavebný klampiar

Stavebný klampiar vykonáva stavebné klampiarske práce, zhotovuje, montuje a opravuje klampiarske výrobky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Klampiar pre stavebnú výrobu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7213 - Klampiari
SK ISCO-08 7213001 - Stavebný klampiar
Divízia SK NACE Rev. 2 Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Klampiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania s odpadmi vzniknutými pri klampiarskych prácach.
 • stupeň EKR 3 postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Súvisiace s klampiarskymi konštrukciami.
 • stupeň EKR 3 pomôcky, ručné a mechanizované náradie, nástroje, stroje a zariadenia na pomocné práce na stavbe
  Špecifikácia:
  Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na klampiarske práce.
 • stupeň EKR 3 strešné krytiny
  Špecifikácia:
  Na ploché a šikmé strechy, vrátane doplnkového sortimentu, ich materiály, tvary, spôsoby povrchovej úpravy, použitia, montáže a pod.
 • stupeň EKR 3 šikmé strešné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Skladby strešných plášťov plochých a šikmých striech.
 • stupeň EKR 3 technológia tesárskych prác
  Špecifikácia:
  Základný prehľad.
 • stupeň EKR 3 technológia pokrývačských prác
  Špecifikácia:
  Základný prehľad.
 • stupeň EKR 3 klampiarska technológia
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Odborné výkresy, technické náčrty.
 • stupeň EKR 3 postupy prípravy stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Na zhotovovanie a montáž klampiarskych konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Materiály na strešné konštrukcie s dôrazom na klampiarske konštrukcie.
 • stupeň EKR 3 pozemné stavby
  Špecifikácia:
  Základné typy pozemných stavieb.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 technológia výroby ozdobných klampiarskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Nakladanie s odpadmi vzniknutými pri klampiarskych prácach.
 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
  Špecifikácia:
  Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov.
 • stupeň EKR 3 príprava, používanie a údržba náradia, zariadení a pracovných pomôcok v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Na klampiarske práce.
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálov
  Špecifikácia:
  Na klampiarske práce.
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy plechových dielov základným náterom
  Špecifikácia:
  Napr. natieraním a pod.
 • stupeň EKR 3 zhotovovanie tepelných izolácií strešného plášťa
  Špecifikácia:
  Vrátane prípravy izolačných materiálov.
 • stupeň EKR 3 montáž, demontáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie