Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci zabezpečovania, uchovávania, distribúcie a výdaja zdravotníckych pomôcok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú zdravotnícku prax v nemocničnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08
3213006 - Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Farmaceutický laborant

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
kultivovaný písomný prejav
E
motivovanie ľudí
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky
4
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
4
princípy rozdelenia zdravotníckych pomôcok a ich špecifikácia
Špecifikácia:
základný sortiment certifikovaných zdravotníckych pomôcok, ich členenie, vlastnosti, určenie a spôsob používania
4
pravidlá skladovania jednotlivých zdravotníckych pomôcok
Špecifikácia:
podmienky uchovávania zdravotníckych pomôcok - teplota, vlhkosť a pod.
4
špecifiká technológie prípravy vybraných zdravotníckych pomôcok
4
princípy, metódy a postupy poskytovania odborných informácií pri výdaji zdravotníckych pomôcok, o manipulácii so zdravotníckymi pomôckami
4
princípy a postupy práce s databázou zdravotníckych pomôcok pri ich objednávaní a príjme na sklad
4
princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lekárenstve a pri výdaji zdravotníckych pomôcok
4
ekonomika v lekárenstve
Špecifikácia:
ekonomická stránka výdaja zdravotníckych pomôcok -finančné limity zdravotných poisťovní a pod.
4
princípy vedenia inventúry a inventúrnych záznamov
4
princípy profesionálnej komunikácie
Špecifikácia:
komunikácia s klientmi a s dodávateľskými firmami
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
legislatíva usmerňujúca liekovú politiku, zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, prevádzku nemocničných lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok; legislatíva súvisiaca s predpisovaním a vydávaním zdravotníckych pomôcok - štruktúru lekárskeho poukazu
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4
výdaj a správna manipulácia so zdravotníckymi pomôckami
4
poskytovanie odborných informácií klientom pri výdaji zdravotníckych pomôcok a o manipulácii s nimi
4
spolupráca pri objednávaní zdravotníckych pomôcok a pri ich preberaní do skladu
4
vedenie inventúry a inventúrnych záznamov vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4
kontrola pomôcok vo výdajni zdravotníckych pomôcok
Špecifikácia:
kontrola expirácií zdravotníckych pomôcok v sklade, postup pri likvidácii preexpirovaných zdravotníckych pomôcok
4
práca s lekárskym poukazom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
Špecifikácia:
spolupráca pri príprave zdravotníckych pomôcok pre pacienta na základe lekárskeho poukazu
4
práca s informačnou technikou a databázovým programom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo výdajni zdravotníckych pomôcok
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.