Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky

Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci zabezpečovania, uchovávania, distribúcie a výdaja zdravotníckych pomôcok.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú zdravotnícku prax v nemocničnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08 3213006 - Farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Farmaceutický laborant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
 • stupeň EKR 4 princípy rozdelenia zdravotníckych pomôcok a ich špecifikácia
  Špecifikácia:
  základný sortiment certifikovaných zdravotníckych pomôcok, ich členenie, vlastnosti, určenie a spôsob používania
 • stupeň EKR 4 pravidlá skladovania jednotlivých zdravotníckych pomôcok
  Špecifikácia:
  podmienky uchovávania zdravotníckych pomôcok - teplota, vlhkosť a pod.
 • stupeň EKR 4 špecifiká technológie prípravy vybraných zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 4 princípy, metódy a postupy poskytovania odborných informácií pri výdaji zdravotníckych pomôcok, o manipulácii so zdravotníckymi pomôckami
 • stupeň EKR 4 princípy a postupy práce s databázou zdravotníckych pomôcok pri ich objednávaní a príjme na sklad
 • stupeň EKR 4 princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lekárenstve a pri výdaji zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 4 ekonomika v lekárenstve
  Špecifikácia:
  ekonomická stránka výdaja zdravotníckych pomôcok -finančné limity zdravotných poisťovní a pod.
 • stupeň EKR 4 princípy vedenia inventúry a inventúrnych záznamov
 • stupeň EKR 4 princípy profesionálnej komunikácie
  Špecifikácia:
  komunikácia s klientmi a s dodávateľskými firmami
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  legislatíva usmerňujúca liekovú politiku, zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami, prevádzku nemocničných lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a zariadení na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok; legislatíva súvisiaca s predpisovaním a vydávaním zdravotníckych pomôcok - štruktúru lekárskeho poukazu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov vo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 4 výdaj a správna manipulácia so zdravotníckymi pomôckami
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných informácií klientom pri výdaji zdravotníckych pomôcok a o manipulácii s nimi
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri objednávaní zdravotníckych pomôcok a pri ich preberaní do skladu
 • stupeň EKR 4 vedenie inventúry a inventúrnych záznamov vo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 4 kontrola pomôcok vo výdajni zdravotníckych pomôcok
  Špecifikácia:
  kontrola expirácií zdravotníckych pomôcok v sklade, postup pri likvidácii preexpirovaných zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 4 práca s lekárskym poukazom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
  Špecifikácia:
  spolupráca pri príprave zdravotníckych pomôcok pre pacienta na základe lekárskeho poukazu
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou a databázovým programom vo výdajni zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo výdajni zdravotníckych pomôcok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie