Optometrista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Optometrista

Optometrista vykonáva špecializované činnosti v oblasti očnej optiky a optometrie v očnej optike, ako napr. posudzovanie a návrh okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení refrakcie; subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie potrebných parametrov na zhotovenie okuliarovej korekcie a aplikáciu kontaktných šošoviek; zisťovanie videnia a farbocitu u vodičov a zamestnancov v doprave; meranie rovnováhy a binokulárnych funkcií. Optometrista kontroluje a preskúšava používané očné pomôcky, prispôsobuje ich, vykonáva úpravy, drobné opravy a merania súvisiace s predpisovaním korekčných pomôcok. Optometrista využíva na screening a stanovenie subjektívnej refrakcie výlučne pre oko bezkontaktné meracie techniky.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík.
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 1750 hodín.
ISCO-08 2267 - Špecialisti v optometrii
SK ISCO-08 2267000 - Špecialista v optometrii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Optometrista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 psychológia
  Špecifikácia:
  špecifiká psychologického prístupu k zákazníkovi očnej optiky s ohľadom na jednotlivé vekové skupiny, sociálne aspekty a pod.
 • stupeň EKR 5 anatómia, fyziológia a patológia zrakového orgánu a adnex
  Špecifikácia:
  stavba oka a zrakovej dráhy, funkcia zraku; kvalita videnia, farebné videnie, adaptácia, akomodácia, konvergencia; biofyzika a biochémia procesu videnia a pod.
 • stupeň EKR 5 opticko-fyzikálna podstata optometrie
 • stupeň EKR 5 refrakcie a refrakčné chyby oka
 • stupeň EKR 5 princípy, metódy, testy merania refrakcie a postupy korekcie
 • stupeň EKR 5 oftalmológia
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri ochoreniach a úrazoch oka, adnex a okohybných orgánov; bakteriológia, virológia a parazitológia v oftalmológii a pod.
 • stupeň EKR 5 princípy, metódy a postupy starostlivosti o zrak, videnie a hygiena zraku
 • stupeň EKR 5 princípy, metódy a postupy zhotovovania korekčných očných pomôcok
 • stupeň EKR 5 princípy aplikácie kontaktných šošoviek
 • stupeň EKR 5 prístrojové a materiálno technické vybavenie očnej optiky
 • stupeň EKR 5 technologické postupy v očnej optike
 • stupeň EKR 5 materiály používané v očnej optike
 • stupeň EKR 5 ekonomika, účtovníctvo, administratíva, marketing a manažment očnej optiky
  Špecifikácia:
  pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu očnej optiky
 • stupeň EKR 5 princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality v očnej optike
  Špecifikácia:
  ukazovatele kvality, špecifiká činností optometristu pri zabezpečení kvality v očnej optike, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovaných služieb, normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 5 etika v práci optometristu
 • stupeň EKR 5 techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom v očnej optike
 • stupeň EKR 5 postupy edukácie zákazníka o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom očnej optiky
 • stupeň EKR 5 dodržiavanie hygienických predpisov v očnej optike
 • stupeň EKR 5 spolupráca s oftalmológom pri zhotovovaní korekčných očných pomôcok
 • stupeň EKR 5 zisťovanie refrakcie, subjektívne stanovenie refrakcie a vymeriavanie potrebných parametrov na zhotovenie korekcie
 • stupeň EKR 5 zhotovovanie korekčných očných pomôcok a aplikácia kontaktných šošoviek
  Špecifikácia:
  zhotovovanie a oprava korekčných očných pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po objektívnom zistení a subjektívnom stanovení refrakcie a vymeriavaní potrebných parametrov pre zhotovenie okuliarovej korekcie a aplikáciu kontaktných šošoviek, riešenie problému očnej korekcie a poznanie jeho dôsledkov
 • stupeň EKR 5 manipulácia s pomôckami a špeciálnou prístrojovou technikou
  Špecifikácia:
  práca s prístrojmi, ktoré slúžia na určenie objektívnej refrakcie, správne zaobchádzanie a udržiavanie špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok pri zhotovovaní korekčných a liečebných pomôcok v očnej optike, preventívna údržba
 • stupeň EKR 5 hodnotenie a zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb v očnej optike
 • stupeň EKR 5 poskytovanie odborných informácií a edukácia zákazníka očnej optiky
  Špecifikácia:
  poskytovanie odborných informácií o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
 • stupeň EKR 5 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zariadeniach očnej optiky
 • stupeň EKR 5 spracovávanie administratívnych činností v očnej optike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie