Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra Riadiaci zdravotnícky pracovník - sestra komplexne organizuje a riadi výkon odborných pracovných činností v ošetrovateľstve, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej, vzdelávacej a výskumnej oblasti a aplikuje manažérske vedomosti a zručnosti v praxi. Zároveň zodpovedá za úroveň poskytovanej starostlivosti a služieb a za organizáciu práce zdravotníckeho personálu na zverenom úseku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496683/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Vedúca sestra
SK Sestra manažér
SK Zdravotnícky manažér - sestra
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8)
Poznámka: Na riadenie a organizáciu poskytovania ošetrovateľskej praxe sa u sestry (§ 12 ods. 4) vyžaduje (1) odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a), (3) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe sa požaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie príslušných diplomov o špecializáciách špecializačným štúdiom, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7 a 8). Získanie špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov na riadenie a organizáciu zdravotníctva je možné nahradiť pätnásťročnou odbornou praxou.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

ISCO-08
1342
SK ISCO-08
1342003
ESCO
222
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
1342003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému E-zdravie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Komplexný ošetrovateľský proces a jeho špecifiká.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke systémy vo svete a prístupy k riadeniu lôžkovej kapacity
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a ekonomika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia v oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kľúčové princípy DRG klasifikačného systému
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne udalosti v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizácia v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov v ošetrovateľstve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia dát z klasifikačného systému DRG
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov efektívneho riadenia lôžkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie úrovne spokojnosti osôb s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou a prijímanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a metodické usmerňovanie vedenia zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie merateľnosti a sledovateľnosti kvality zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie veľkých štatistických dát na strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porozumenie a interpretácia analýz údajov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odvodenie kľúčových indikátorov výkonnosti KPI a zmien procesov z analyzovaných údajov
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Key Performance Indicators
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie rôznych zdravotníckych systémov vo svete a prístupov k riadeniu lôžkovej kapacity
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a inovácia nástrojov používaných v ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému E-zdravie v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrolovanie plnenia strategických a operatívnych cieľov na úseku ošetrovateľstva
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie vedomostí z oblasti riadenia a poskytovania financovania zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie efektívneho manažovania poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, riadenie a kontrola manažmentu mimoriadnej udalosti, nápravné a preventívne opatrenia na úseku ošetrovateľstva
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie vzdelávacích plánov, lokálnych štandardov a kontroly ich dodržiavania
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť a dohľad nad uplatňovaním výsledkov výskumu v ošetrovateľskej praxi
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?