Chovateľ ošípaných

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Chovateľ ošípaných

Chovateľ ošípaných sa stará a chová ošípané v konkrétnych chovoch. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a kontrolu zdravého rastu zvierat tak, aby sa dosiahol požadovaný chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za nastavenie správnej výživy, kvalitu krmív, správnu plemenitbu a reprodukciu ošípaných.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Chovateľ odstavčiat
Chovateľ prasiat
Chovateľ prasníc
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08 6121002 - Chovateľ ošípaných
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Chovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 ochorenia ošípaných
  Špecifikácia:
  Vrátane chorôb prenosných na človeka.
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  V chove ošípaných.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
  Špecifikácia:
  Močovka, hnojovica.
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky pre chov ošípaných.
 • stupeň EKR 4 zootechnika
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  V chove ošípaných.
 • stupeň EKR 4 etológia
  Špecifikácia:
  Ošípaných.
 • stupeň EKR 4 reprodukcia ošípaných
 • stupeň EKR 4 techniky chovu a spôsoby odchovu ošípaných
 • stupeň EKR 4 výživa a kŕmenie ošípaných
 • stupeň EKR 4 zoohygiena a prevencia chorôb ošípaných
 • stupeň EKR 4 druhy stavieb pre ošípané
 • stupeň EKR 4 produkcia v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 šľachtenie a plemenitba
  Špecifikácia:
  Základy plemenárskej práce a šľachtenia ošípaných.
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie chovu ošípaných

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava a dávkovanie krmiva pre ošípané
 • stupeň EKR 4 kŕmenie a napájanie ošípaných
 • stupeň EKR 4 riadenie reprodukčného cyklu prasníc
 • stupeň EKR 4 asistencia pri insemináciách, pôrodoch a veterinárnych zákrokoch u ošípaných
 • stupeň EKR 4 obsluha mechanizačných prostriedkov v chove ošípaných
 • stupeň EKR 4 evidencia chovu a kategorizácia ošípaných
 • stupeň EKR 4 nakladanie s biologickým odpadom
  Špecifikácia:
  Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu, ekologická tvorba a údržba hnojiska.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie ciciakov po narodení
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a starostlivosť o ošípané a ich čistenie
  Špecifikácia:
  Starostlivosť o ošípané pri presunoch a ošetrovaní, ich presun a tvorba skupín zvierat.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť ošípaných
 • stupeň EKR 4 spolupráca s veterinárnym lekárom
 • stupeň EKR 4 komunikácia a orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu ošípaných
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o zdravie ošípaných
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o choré ošípané podľa veterinárnych zásad

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie