Chovateľ ošípaných

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chovateľ ošípaných sa stará a chová ošípané v konkrétnych chovoch. Zabezpečuje kŕmenie, napájanie a kontrolu zdravého rastu zvierat tak, aby sa dosiahol požadovaný chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za nastavenie správnej výživy, kvalitu krmív, správnu plemenitbu a reprodukciu ošípaných.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Chovateľ odstavčiat
Chovateľ prasiat
Chovateľ prasníc
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
6121 - Chovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny)
SK ISCO-08
6121002 - Chovateľ ošípaných
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Chovateľ

Kompetencie

rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ochorenia ošípaných
Špecifikácia:
Vrátane chorôb prenosných na človeka.
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
V chove ošípaných.
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Špecifikácia:
Močovka, hnojovica.
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky pre chov ošípaných.
4
zootechnika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
V chove ošípaných.
4
etológia
Špecifikácia:
Ošípaných.
4
reprodukcia ošípaných
4
techniky chovu a spôsoby odchovu ošípaných
4
výživa a kŕmenie ošípaných
4
zoohygiena a prevencia chorôb ošípaných
4
druhy stavieb pre ošípané
4
produkcia v živočíšnej výrobe
4
šľachtenie a plemenitba
Špecifikácia:
Základy plemenárskej práce a šľachtenia ošípaných.
4
postupy evidencie chovu ošípaných
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava a dávkovanie krmiva pre ošípané
4
kŕmenie a napájanie ošípaných
4
riadenie reprodukčného cyklu prasníc
4
asistencia pri insemináciách, pôrodoch a veterinárnych zákrokoch u ošípaných
4
obsluha mechanizačných prostriedkov v chove ošípaných
4
evidencia chovu a kategorizácia ošípaných
4
nakladanie s biologickým odpadom
Špecifikácia:
Vrátane správneho uskladnenia biologického odpadového materiálu, ekologická tvorba a údržba hnojiska.
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
ošetrovanie ciciakov po narodení
4
ošetrovanie a starostlivosť o ošípané a ich čistenie
Špecifikácia:
Starostlivosť o ošípané pri presunoch a ošetrovaní, ich presun a tvorba skupín zvierat.
4
zabezpečovanie podmienok pre pohodu, dobré zdravie, rast a úžitkovosť ošípaných
4
spolupráca s veterinárnym lekárom
4
komunikácia a orgánmi štátnej správy pre oblasť chovu ošípaných
4
starostlivosť o zdravie ošípaných
4
starostlivosť o choré ošípané podľa veterinárnych zásad
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.