Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii

Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce, ktoré zahŕňajú vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy z klinickej biochémie, laboratórnej medicíny, klinickej farmakológie, patologickej anatómie, preventívneho lekárstva, súdneho lekárstva a medicíny drogových závislostí.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08 3213005 - Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Farmaceutický laborant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 klasifikácia toxických látok z hľadiska ich špecifického orgánového pôsobenia
 • stupeň EKR 4 rozdelenie a charakteristika priemyselno-toxických látok
 • stupeň EKR 4 toxické látky používané v poľnohospodárstve a v domácnosti, otravy hubami
 • stupeň EKR 4 rozdelenie drog a ich pôsobenie na ľudský organizmus
 • stupeň EKR 4 princípy, metódy a postupy toxikologicko-chemických analýz
 • stupeň EKR 4 princípy stanovenia toxických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli
 • stupeň EKR 4 klasifikácia najdôležitejších farmaceutických prípravkov
 • stupeň EKR 4 farmakokinetika a farmakodynamika liekov a toxínov, interakcie
 • stupeň EKR 4 princípy stanovenia hladín liečiv v biologických tekutinách
 • stupeň EKR 4 princípy screeningových testov, biočipy a pod.
 • stupeň EKR 4 epidemiologické aspekty prevádzky toxikologických laboratórií
 • stupeň EKR 4 princípy a postupy práce s databázou v toxikologických laboratóriách
 • stupeň EKR 4 princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zdravotníctve s biologickým materiálom a pri používaní chemikálií a toxických látok
 • stupeň EKR 4 princípy profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 4 princípy zdravotníckej etiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v toxikologických laboratóriách
 • stupeň EKR 4 úprava materiálu na toxikologické vyšetrenie
 • stupeň EKR 4 toxikologické vyšetrenie biologického materiálu
  Špecifikácia:
  napr. stanovenie alkoholu v biologickom materiáli a pod.
 • stupeň EKR 4 aplikácia metód izolácie toxických látok
 • stupeň EKR 4 aplikácia chromatografických metód
  Špecifikácia:
  napr. skríning liečiv tenkovrstvovou chromatografiou, skríning prchavých látok plynovou chromatografiou, stanovenie hladín liečiv kvapalinovou chromatografiou, dôkaz toxických látok plynovou chromatografiou a pod.
 • stupeň EKR 4 aplikácia imunochemických metód používaných v toxikológii
  Špecifikácia:
  napr. stanovenie drog a liečiv imunochemicky
 • stupeň EKR 4 aplikácia metód atómovej absorbčnej spektrofotometrie
 • stupeň EKR 4 aplikácia hmotnostnej spektrometrie
 • stupeň EKR 4 aplikácia fotometrických metód
 • stupeň EKR 4 aplikácia algoritmov pri vyšetrovaní biologického materiálu v toxikologických laboratóriách
 • stupeň EKR 4 aplikácia screeningových testov a biočipov
 • stupeň EKR 4 extrakcia kvapaliny, extrakcia na pevnej fáze
 • stupeň EKR 4 hydrolýza biologického materiálu
 • stupeň EKR 4 využitie skríningových farebných reakcií
 • stupeň EKR 4 stanovenie Karbonylhemoglobinu, Methemoglobínu fotometricky
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou a databázovým programom v toxikologických laboratóriách
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v toxikologických laboratóriách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie