Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii vykonáva špecializované činnosti v medicínskom odbore rádiológia. Spolupracuje pri liečebnej aplikácii ionizujúceho žiarenia pri rôznych chorobných stavoch, predovšetkým pri zhubných nádoroch s využitím poznatkov z rádiobiológie, rádiofyziky a radiačných techník.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax najmenej 3 roky pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore radiačná onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
3211 - Rádiologickí technici
SK ISCO-08
3211003 - Rádiologický technik v radiačnej onkológii
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Rádiologický technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
anatómia s dôrazom na topografické a anatomické pomery
6
klinické disciplíny
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach napr. vo všeobecnom lekárstve a klinickej onkológii s dôrazom na prevenciu, diagnostiku a lokalizáciu nádorov; na princípy chirurgickej liečby; chemoterapie; hormonoterapie; indikácie a kontraindikácie liečby žiarením u onkologických a neonkologických ochorení a pod.
6
zdravotnícka štatistika
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky edukácie pacienta v súvislosti s diagnostickými a liečebnými postupmi v radiačnej onkológii
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
Špecifikácia:
metódy a postupy vedenia dokumentácie na oddelení radiačnej onkológie, záznamové a archivačné techniky evidencie vyšetrení
6
klinická fyzika
6
rádiológia a rádiobiológia
6
radiačná hygiena s dôrazom na ochranu pred ionizujúcim žiarením
6
špeciálna prístrojová technika, konštrukčné riešenie
6
špeciálne radiačné techniky
6
brachyterapia
6
postupy prípravy ožarovacích pomôcok
6
postupy plánovania, dozimetrie a verifikácie v radiačnej onkológii
6
postupy kalibračného merania ožarovačov a ich kontrolná denzitometria
6
organizácia práce na oddelení radiačnej onkológie vo vzťahu k ostatným klinickým odborom
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
plánovanie rádioterapie na simulátore
Špecifikácia:
pri nádoroch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu, pľúc a mediastína, prsníka; gynekologických nádoroch, nádoroch genitourinárneho traktu, centrálnej nervovej sústavy; pri paliatívnej terapii
6
aplikácia ožarovania na lineárnom urýchľovači, cobaltovom a céziovom ožarovači a na rtg. prístroji
Špecifikácia:
pri nádoroch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu, pľúc a mediastína, prsníka; gynekologických nádoroch, nádoroch genitourinárneho traktu, centrálnej nervovej sústavy; pri paliatívnej terapii
6
aplikácia neonkologickej rádioterapie
6
spolupráca s lekárom pri výkonoch brachyterapie
Špecifikácia:
intersticiálnej, intrakavitárnej, intraluminálnej a povrchovej brachyterapie
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.