Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii

Rádiologický technik špecialista v radiačnej onkológii vykonáva špecializované činnosti v medicínskom odbore rádiológia. Spolupracuje pri liečebnej aplikácii ionizujúceho žiarenia pri rôznych chorobných stavoch, predovšetkým pri zhubných nádoroch s využitím poznatkov z rádiobiológie, rádiofyziky a radiačných techník.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax najmenej 3 roky pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore radiačná onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 3211 - Rádiologickí technici
SK ISCO-08 3211003 - Rádiologický technik v radiačnej onkológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Rádiologický technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia s dôrazom na topografické a anatomické pomery
 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach napr. vo všeobecnom lekárstve a klinickej onkológii s dôrazom na prevenciu, diagnostiku a lokalizáciu nádorov; na princípy chirurgickej liečby; chemoterapie; hormonoterapie; indikácie a kontraindikácie liečby žiarením u onkologických a neonkologických ochorení a pod.
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky edukácie pacienta v súvislosti s diagnostickými a liečebnými postupmi v radiačnej onkológii
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 6 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  metódy a postupy vedenia dokumentácie na oddelení radiačnej onkológie, záznamové a archivačné techniky evidencie vyšetrení
 • stupeň EKR 6 klinická fyzika
 • stupeň EKR 6 rádiológia a rádiobiológia
 • stupeň EKR 6 radiačná hygiena s dôrazom na ochranu pred ionizujúcim žiarením
 • stupeň EKR 6 špeciálna prístrojová technika, konštrukčné riešenie
 • stupeň EKR 6 špeciálne radiačné techniky
 • stupeň EKR 6 brachyterapia
 • stupeň EKR 6 postupy prípravy ožarovacích pomôcok
 • stupeň EKR 6 postupy plánovania, dozimetrie a verifikácie v radiačnej onkológii
 • stupeň EKR 6 postupy kalibračného merania ožarovačov a ich kontrolná denzitometria
 • stupeň EKR 6 organizácia práce na oddelení radiačnej onkológie vo vzťahu k ostatným klinickým odborom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 plánovanie rádioterapie na simulátore
  Špecifikácia:
  pri nádoroch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu, pľúc a mediastína, prsníka; gynekologických nádoroch, nádoroch genitourinárneho traktu, centrálnej nervovej sústavy; pri paliatívnej terapii
 • stupeň EKR 6 aplikácia ožarovania na lineárnom urýchľovači, cobaltovom a céziovom ožarovači a na rtg. prístroji
  Špecifikácia:
  pri nádoroch hlavy a krku, gastrointestinálneho traktu, pľúc a mediastína, prsníka; gynekologických nádoroch, nádoroch genitourinárneho traktu, centrálnej nervovej sústavy; pri paliatívnej terapii
 • stupeň EKR 6 aplikácia neonkologickej rádioterapie
 • stupeň EKR 6 spolupráca s lekárom pri výkonoch brachyterapie
  Špecifikácia:
  intersticiálnej, intrakavitárnej, intraluminálnej a povrchovej brachyterapie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie