Klinický fyzik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Klinický fyzik

Klinický fyzik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá využívaním fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: 6 alebo viac rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve a povinnú jednoročnú odbornú zdravotnícku prax bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická fyzika, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08 2111011 - Klinický fyzik
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Fyzik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v klinickej onkológii, radiačnej onkológii, nukleárnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
  Špecifikácia:
  bioštatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická fyzika; princípy vykonávania onkologického výskumu v rámci nových liečebných a diagnostických techník zavádzania nových metód zabezpečovania kvality v zobrazovacích metódach, v rádioterapii a dozimetrii v spolupráci s IAEA, WHO, ESTRO a EFOMP
 • stupeň EKR 7 radiačná fyzika
 • stupeň EKR 7 matematické metódy v radiačnej fyzike
 • stupeň EKR 7 rádiobiológia, rádiochémia
 • stupeň EKR 7 klinická dozimetria konvenčných zväzkov
 • stupeň EKR 7 techniky a zariadenia na detekciu žiarenia
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy dozimetrického merania vo fantóme a in-vivo
 • stupeň EKR 7 prístrojová technika v klinickej rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne
  Špecifikácia:
  liečebné a zobrazovacie zariadenia
 • stupeň EKR 7 zásady využitia počítačových techník v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne
 • stupeň EKR 7 princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami ionizujúceho žiarenia
  Špecifikácia:
  radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia rádioaktívneho odpadu, dozimetria pracovníkov
 • stupeň EKR 7 princípy kontroly kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a pri ostatných zobrazovacích technikách
 • stupeň EKR 7 princípy kontroly kvality v rádioterapii, externej radiačnej terapii, brachyterapii, rádioterapii otvorenými zdrojmi žiarenia
 • stupeň EKR 7 princípy aplikácie klinickej rádiobiológie, modelovanie rádiobiologických účinkov rádioterapie
 • stupeň EKR 7 princípy plánovania liečby žiarením s použitím plánovacích systémov pre externú terapiu
 • stupeň EKR 7 rádioterapeutické techniky, verifikácia liečby, zabezpečenie kvality v rádioterapii
 • stupeň EKR 7 techniky a metódy brachyterapie, princípy plánovania liečby a výpočet dávky v brachyterapii, manažovanie kvality v brachyterapii
 • stupeň EKR 7 princípy rádioterapie otvorenými zdrojmi
 • stupeň EKR 7 princípy analýzy nepresností v rádioterapii, štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 princípy spracovania a archivácia dokumentácie o využití fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 dozimetrické merania vo fantóme a in-vivo
 • stupeň EKR 7 plánovanie pre radiačnú liečbu u nenádorových ochorení
 • stupeň EKR 7 zhotovovanie ožarovacích plánov pre externú terapiu
 • stupeň EKR 7 aplikácie brachyterapie v spolupráci s lekárom
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie rádiobiologických účinkov
 • stupeň EKR 7 spracovanie vyšetrení pacientov v nukleárnej medicíne
 • stupeň EKR 7 spracovanie vyšetrení pacientov v ostatných zobrazovacích metódach
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality v rádiológii, nukleárnej medicíne a pri ostatných zobrazovacích technikách
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality v rádioterapii, externej radiačnej terapii, brachyterapii, rádioterapii otvorenými zdrojmi žiarenia
 • stupeň EKR 7 spracovanie a archivácia dokumentácie využitia fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
 • stupeň EKR 7 informovanie pacienta o základoch fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť v oblasti využitia fyzikálnych metód v diagnostike a v liečbe ochorení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
 • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie