Údržbár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Údržbár

Údržbár sa stará o chod a riadnu prevádzku objektov a zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Opravár inštalačných zariadení
Pracovník údržby inštalačných zariadení
Správca inštalačných zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08 5153003 - Údržbár
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu Správca objektov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia montáže a opráv armatúr
 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Drobné opravy omietok, dlažieb, obkladov, napr. lepenie bezpečnostných pásikov na schody atď.
 • stupeň EKR 3 natieračské a maliarske farby a ďalšie prostriedky
 • stupeň EKR 3 materiály pre stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
 • stupeň EKR 3 technológia murárskych prác
 • stupeň EKR 3 technológia zasklievania
 • stupeň EKR 3 postupy pri sanáciách a opravách omietok
 • stupeň EKR 3 technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri údržbárskych prácach
 • stupeň EKR 2 zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 príprava súčiastok a vodičov na montáž (napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.)
 • stupeň EKR 3 zabezpečovanie pripojenia spotrebičov na rozvody vody a kanalizácie
 • stupeň EKR 3 opravy vnútorných rozvodov v budovách
 • stupeň EKR 3 opravy vnútorných rozvodov plynu v budovách
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 menej náročné inštalatérske opravy
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy kanalizačných rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
 • stupeň EKR 3 ručné spracovávanie a strojové obrábanie inštalatérskych materiálov
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 výmena chybných častí elektroinštalácií
 • stupeň EKR 3 drobné opravy a rekonštrukčné murárske práce
  Špecifikácia:
  opravy dlažby, obkladov, omietok, podhľadov, sadrokartónu....
 • stupeň EKR 3 drobné opravy a rekonštrukčné stolárske a tesárske práce
 • stupeň EKR 3 drobné opravy a rekonštrukčné maliarske práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie