Údržbár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Údržbár sa stará o chod a riadnu prevádzku objektov a zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Opravár inštalačných zariadení
Pracovník údržby inštalačných zariadení
Správca inštalačných zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08
5153003 - Údržbár
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia montáže a opráv vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
3
technológia montáže a opráv armatúr
3
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Drobné opravy omietok, dlažieb, obkladov, napr. lepenie bezpečnostných pásikov na schody atď.
3
natieračské a maliarske farby a ďalšie prostriedky
3
materiály pre stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
3
technológia murárskych prác
3
technológia zasklievania
3
postupy pri sanáciách a opravách omietok
3
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri údržbárskych prácach
3
zásady nakladania s odpadmi v zmysle aktuálneho znenia Zákona o odpadoch
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava súčiastok a vodičov na montáž (napr. odizolovanie a označovanie koncov vodičov, cínovanie koncov súčiastok a vodičov, navliekanie bužírok a izolačných korálikov a pod.)
3
zabezpečovanie pripojenia spotrebičov na rozvody vody a kanalizácie
3
opravy vnútorných rozvodov v budovách
3
opravy vnútorných rozvodov plynu v budovách
3
údržba a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
3
menej náročné inštalatérske opravy
3
údržba a opravy kanalizačných rozvodov a zariadení
3
údržba a opravy zariadení vykurovacích sústav
3
ručné spracovávanie a strojové obrábanie inštalatérskych materiálov
3
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
výmena chybných častí elektroinštalácií
3
drobné opravy a rekonštrukčné murárske práce
Špecifikácia:
opravy dlažby, obkladov, omietok, podhľadov, sadrokartónu....
3
drobné opravy a rekonštrukčné stolárske a tesárske práce
3
drobné opravy a rekonštrukčné maliarske práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav podľa zákona č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 7)
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.