Tapetár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tapetár

Tapetár vykonáva povrchové úpravy stien a stropov aplikáciou rôznych druhov tapiet.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Maliar
Tapetovač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7131 - Maliari a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7131002 - Tapetár
Divízia SK NACE Rev. 2 Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Maliar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Druhy podkladov pod tapety (omietka, drevo, kov, sklo, plasty, papier) a spôsoby ich prípravy.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Základy zobrazovania a kreslenia stavebných výkresov. Kreslenie náčrtov a skicovanie.
 • stupeň EKR 3 technológia tapetárskych prác
  Špecifikácia:
  Postupy aplikácie a opráv tapiet.
 • stupeň EKR 3 technológia maliarskych prác
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 pomôcky, ručné a mechanizované náradie, nástroje, stroje a zariadenia na pomocné práce na stavbe
  Špecifikácia:
  Druhy náradia a pomôcok na tapetárske práce, spôsoby ich použitia a údržby. Spôsoby prípravy, obsluhy a bežnej údržby zariadení na tapetárske práce.
 • stupeň EKR 3 postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
  Špecifikácia:
  Postupy montáže a demontáže jednoduchého lešenia.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Odpady vznikajúce pri tapetárskych prácach a spôsoby ich likvidácie.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach. Zásady poskytovania prvej pomoci pri zasiahnutí lepidlami. Osobné ochranné pracovné prostriedky na tapetárske práce.
 • stupeň EKR 3 lepidlá používané pri tapetárskych prácach
  Špecifikácia:
  Ich zložky, druhy, vlastnosti, spôsoby prípravy a použitia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 organizácia a príprava pracoviska, obhliadka a hodnotenie povrchov
  Špecifikácia:
  Obhliadka a hodnotenie povrchov stien a stropov a organizácia práce.
 • stupeň EKR 3 príprava podkladu pred tapetárskymi prácami
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie chýb na povrchoch stien a stropov. Odstraňovanie nečistôt a pôvodných lepidiel. Úprava podkladu sadrovaním, brúsením, tmelením, odmasťovaním a pod. Nanášanie penetračných vrstiev a lepidiel.
 • stupeň EKR 3 návrhy farebných riešení tapetovaných plôch
 • stupeň EKR 3 lepenie tapiet na steny a stropy
  Špecifikácia:
  Lepenie rôznych druhov tapiet (papierových, s papierovou podložkou, textilných, umývateľných, samolepiacich, sklotextilných, špeciálnych), vrátane opracovania detailov. Zhotovovanie striekaných a valčekových tapiet. Vykonávanie tapetárskych prác a opravy tapiet v historicky cenných objektoch, práca so špeciálnymi tapetami v priestoroch s vysokými požiadavkami na výsledný vzhľad a kvalitu.
 • stupeň EKR 3 upevňovanie líšt a iných dekoratívnych prvkov na steny a stropy pri tapetárskych prácach
  Špecifikácia:
  Vrátane koncových líšt.
 • stupeň EKR 3 lakovnícke práce
  Špecifikácia:
  Jednoduché lakovnícke práce.
 • stupeň EKR 3 príprava, používanie a údržba náradia, zariadení a pracovných pomôcok v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Používanie a bežná údržba pomôcok, náradia, strojov a zariadení na tapetárske práce.
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Likvidácia odpadov vzniknutých pri tapetárskych prácach.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri tapetárskych prácach. Dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 príprava lepidiel na tapetárske práce
  Špecifikácia:
  Miešanie lepidiel do stanovenej konzistencie, ich riedenie a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie