Odpočtár meracích prístrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odpočtár meracích prístrojov

Odpočtár meracích prístrojov vykonáva činnosti súvisiace s odpočtom meracích prístrojov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Odpočtár
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9623 - Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08 9623001 - Odpočtár meracích prístrojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 postupy odpočtu stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
 • stupeň EKR 1 právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
  Špecifikácia:
  Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.) na odber elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 riešenie nezrovnalostí zistených pri odpočte stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
 • stupeň EKR 1 evidencia stavu meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.)na odber elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
 • stupeň EKR 1 kontrola funkčnosti meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
 • stupeň EKR 1 evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
 • stupeň EKR 1 odpočty meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
 • stupeň EKR 1 preverovanie reklamácií odpočtov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
 • stupeň EKR 1 kontrola odberu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody, elektromerovej a odpočtovej služby a odberovej disciplíny zákazníkov
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie