Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov vykonáva opravy meradiel v súlade s technologickým postupom s cieľom dosiahnuť po oprave meradiel predpísané metrologické kritériá.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08 7311002 - Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu Mechanik presných prístrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy overovania meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
 • stupeň EKR 3 metódy konštrukcie plynomerov a spôsoby ich fungovania
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti metrológie
 • stupeň EKR 3 technické normy v oblasti vodného hospodárstva
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 predpisy a technické normy v plynárenstve
 • stupeň EKR 3 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v pri oprave vodomerov a plynomerov
 • stupeň EKR 3 meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na demontáž, údržbu, opravy a montáž meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 identifikácia poruchovosti meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 nastavenie a kontrola meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 voľba technologických postupov, nástrojov a zariadení v procese skúšania tesnosti meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 preverovanie kompletnosti meradiel pred ich odovzdaním do skúšobne
 • stupeň EKR 3 meranie a vyhodnocovanie funkčnosti meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá: membránové, rotačné a turbínové a pod.
 • stupeň EKR 3 evidencia stavu meradiel
  Špecifikácia:
  Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.) na odber plynu a vody.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)
 • zaškolenie od výrobcu príslušného meradla na montáž a opravy určených meradiel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie