Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne

Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne riadi a kontroluje chod zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne. Operatívne riadi činnosti obslužného personálu sekundárneho okruhu. Zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie jadrovej bezpečnosti, limitov a podmienok pri manipulácii a zásahoch na zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 34/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti
 • Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08 3131002 - Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Operátor jadrovej elektrárne

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
  Špecifikácia:
  Prúdenie kvapalín a plynov.
 • stupeň EKR 7 termomechanika
  Špecifikácia:
  Vedomosti v oblasti pary a vody.
 • stupeň EKR 7 nukleárna fyzika
  Špecifikácia:
  Stavba atómu, druhy žiarenia, rozpad prvkov a pod.
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
  Špecifikácia:
  Napr. generátory, alternátory, budiče, batérie, transformátory, vypínače a odpojovače.
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Napr. parogenerátory, odplyňovače, odlučovače, separátory, kondenzátory, tepelné výmenníky a chladiče.
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Napr. turbogenerátory a dieselgenerátory.
 • stupeň EKR 7 reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
 • stupeň EKR 7 reaktorová fyzika
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 7 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 7 teória jadrových reaktorov
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  V oblasti jadrovej energetiky.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
  Špecifikácia:
  Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru SR č. 34/2012 Zz., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti.
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
  Špecifikácia:
  V jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
  Špecifikácia:
  Používanie technickej dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach v jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 7 riadenie likvidácie poruchových stavov sekundárnych okruhov jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 7 koordinácia prevádzky sekundárnych okruhov jadrovej elektrárne s operátormi sekundárnych okruhov a ďalšími riadiacimi, technickými a prevádzkovými pracovníkmi
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri prevádzke primárneho okruhu v jadrovej elektrárni s operátormi primárneho okruhu a ďalšími riadiacimi, technickými a prevádzkovými pracovníkmi.
 • stupeň EKR 7 monitoring parametrov zariadení počas prevádzky
  Špecifikácia:
  Monitoring parametrov zariadení používaných v primárnom okruhu v jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 7 obsluha zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne ovládaných z blokovej dozorne alebo núdzovej dozorne príslušného reaktorového bloku
  Špecifikácia:
  Zariadenia: sekundárna časť parogenerátora, potrubné systémy sekundárneho okruhu, turbogenerátor, kondenzátor a čerpadlá.
 • stupeň EKR 7 kontrola prevádzky sekundárnych okruhov jadrovej elektrárne
  Špecifikácia:
  Kontrola reaktora, potrubných systémov na cirkuláciu vody, parogenerátorov, kompenzátorov objemu a cirkulačných čerpadiel.
 • stupeň EKR 7 vykonávanie, riadenie a koordinácia manipulácií na zariadeniach sekundárnych okruhoch jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 7 riadenie, manipulácia a kontrola chodu zariadení sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
  Špecifikácia:
  Zariadenia: sekundárna časť parogenerátora, potrubné systémy sekundárneho okruhu, turbogenerátor, kondenzátor a čerpadlá.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie a kontrola dodržiavania jadrovej bezpečnosti, limitov a podmienok pri manipuláciách a zásahoch na zariadeniach sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 7 riadenie obslužného personálu sekundárneho okruhov jadrovej elektrárni v prípadoch manipulácií na zariadeniach sekundárneho okruhu riadených z blokovej dozorne
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
  Špecifikácia:
  Dokumentácia súvisiaca s primárnym okruhom jadrovej elektrárni.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie