Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov jednotlivých systémov v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik energetik dispečingu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08 3131006 - Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 4 riadiaca technika
  Špecifikácia:
  Vrátane oznamovacej a zabezpečovacej techniky a systémov.
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 4 elektrotechnické zariadenia v elektrárni
 • stupeň EKR 4 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
  Špecifikácia:
  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  V oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly
  Špecifikácia:
  V oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 4 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 4 elektrické siete
 • stupeň EKR 4 elektroenergetika
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje
  Špecifikácia:
  Elektronické meracie prístroje a systémy, meracia a regulačná technika, testovacie a diagnostické prístroje a pod.
 • stupeň EKR 3 elektrická stanica

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie distribúcie energie z velína
 • stupeň EKR 4 vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
  Špecifikácia:
  Dokumentácie v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie prevádzky zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách prenosu a distribúcie elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 kontrola prevádzky rozvodných zariadení a rozhodovanie o potrebných zásahoch
  Špecifikácia:
  Rozvodné zariadenia: vysokého, veľmi vysokého a vysokého napätia.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v procese prenosu a distribúcie elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie prenosu a distribúcie elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
 • stupeň EKR 4 kontrola stavu zariadení na prenos a distribúciu elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 sledovanie integrovaného monitorovacieho systému
  Špecifikácia:
  V oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt parametrov prenosu a distribúcie elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 zostavovanie operatívnych plánov prenosu a distribúcie elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 koordinovanie priebehu a väzieb prenosu a distribúcie elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 monitoring, obsluha a kontrola dispečerských panelov na prenos a distribúciu elektrickej energie v prenosových a distribučných sieťach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie