Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení kontroluje technický stav drevoobrábacích strojov a zariadení používaných pri spracovaní dreva. Vykonáva ich montáž, demontáž a diagnostiku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Údržbár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233003 - Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
  Špecifikácia:
  Druhy, časti, princíp a ich použitie (napr. píla - pásová, formátovacia, kotúčová; fréza zrovnávacia, hrúbkovacia, vŕtačky, brúsky a pod.).
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 princípy meracích a regulačných zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania drevoobrábacích strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane ručného elektrického náradia, strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia drevoobrábacích strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
  Špecifikácia:
  Princípy strojných mechanizmov. Špecifické parametre strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Systémy elektrických pohonov/rozvodov strojného zariadenia.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 3 normy elektrických obvodov a inštalácií
  Špecifikácia:
  Drevoobrábacích strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 3 systémy a normy kvality v strojárstve
 • stupeň EKR 3 systémy a normy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 ručné elektrické náradie, nástroje a pomôcky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 meranie základných elektrických a neelektrických veličín drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha meracích a regulačných zariadení v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 diagnostika porúch drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 kontrola funkčnosti drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie