Výrobca a opravár hudobných nástrojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca a opravár hudobných nástrojov

Výrobca a opravár hudobných nástrojov zabezpečuje výrobu, servis, bežnú údržbu a opravy hudobných nástrojov. Vyhotovuje hudobné nástroje a ich jednotlivé časti z materiálov ako napríklad drevo, koža, či kov. Tvaruje nástroje, montuje a demontuje súčasti hudobných nástrojov. Upravuje, nastavuje a ladí nástroje.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Konštruktér hudobných nástrojov
Mechanik hudobných nástrojov
Pracovník opráv hudobných nástrojov
Pracovník výroby hudobných nástrojov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 7312 - Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
SK ISCO-08 7312001 - Výrobca a opravár hudobných nástrojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Iná výroba
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Príslušnosť k povolaniu Opravár, ladič hudobných nástrojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia spracovania kože
  Špecifikácia:
  jej povrchové úpravy
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 technológia zhotovovania, opráv, nastavovania, ladenia klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 4 drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 4 technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy konštruovania z kovu
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 technológia tvárnenia kovov
 • stupeň EKR 4 brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 opravy bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 tvarovanie súčastí dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 tvarovanie súčastí klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 tvarovanie súčastí strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 tvarovanie súčastí bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 dekoratívne úpravy klávesových a strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 dekoratívne úpravy dychových a bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 povrchové úpravy bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí atypických hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie, zostavovanie a montáž súčastí strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 opravy dychových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 opravy klávesových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 opravy strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 bežná údržba strojov a nástrojov na výrobu strunových hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie