Umelecký stolár, drevomodelár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký stolár, drevomodelár

Umelecký stolár, drevomodelár samostatne vyhotovuje, montuje a opravuje modely z dreva. Pracuje v dielňach zameraných na výrobu štýlového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré vyzdobuje intarziami a ornamentmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Obrábač dreva
Výrobca nábytku
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08 7317001 - Umelecký stolár, drevomodelár
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba nábytku
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Stolár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 technológia výroby nábytkárskych a iných polotovarov
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 hydrotermická úprava a ochrana dreva
 • stupeň EKR 3 montáž a zostavovanie ďalších prvkov interiérového zariadenia v drevárskej a nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 rozmeriavanie, výpočty a rozkresľovanie interiérových prvkov
 • stupeň EKR 3 obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom z nábytkárskej výroby
 • stupeň EKR 3 voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 ručné zhotovovanie kusového nábytku, bytových doplnkov a zariadení podľa výtvarných návrhov, technickej dokumentácie alebo vzorov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti práce, používanie pracovných pomôcok pri montáži a demontáži nábytku a interiérových prvkov
 • stupeň EKR 3 návrh nábytku, nábytkových prvkov, doplnkov a dekorácií, vrátane konštrukčného riešenia
 • stupeň EKR 3 samostatné spracovanie výtvarného návrhu na zhotovovanie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy rezbárskych slohových a dekoratívnych výrobkov z dreva vrúborezbou, lakovaním a vypaľovaním vzorov
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie