Umelecký rezbár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký rezbár

Umelecký rezbár vykonáva rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania a zdobenia dreva.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Drevorezbár Rezbár Umelecký remeselník pracujúci s drevom
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08 7317002 - Umelecký rezbár
Divízia SK NACE Rev. 2 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Rezbár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
 • stupeň EKR 3 rezbárske techniky
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 manipulácia s rezivom v piliarskej výrobe, jeho triedenie, označovanie, skladovanie, balenie, nakladanie a vykladanie
 • stupeň EKR 3 inštruktáže na získavanie, udržanie alebo znovuzískanie manuálnych zručností, pracovných návykov a pod.
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava výrobkov z dreva morením, bielením, imitovaním, nanášaním tmelu, emailov a lakov
 • stupeň EKR 3 obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy rezbárskych slohových a dekoratívnych výrobkov z dreva vrúborezbou, lakovaním a vypaľovaním vzorov
 • stupeň EKR 3 ručné maľovanie drevených dekoratívnych a ozdobných výrobkov a drevenej bižutérie
 • stupeň EKR 3 ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
 • stupeň EKR 3 obsluha drevorezbárskych strojov na sústruženie valcov, žrdí, kónických nôh, kužeľov, lepených cievok, jednoduchých aj zložitých profilovaných a vyberaných tvarov z ruky
 • stupeň EKR 3 voľba postupu a organizácie práce, vrátane výberu nástrojov a materiálov na zhotovovanie ručných výrobkov z dreva
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie umeleckých, slohových a dekoratívnych predmetov z dreva rezbárskymi technikami
 • stupeň EKR 3 rezbárske práce a opravy slohového nábytku, okien, dvier a interiérových prvkov podľa pôvodných vzorov alebo výtvarných návrhov
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii a výtvarných podkladoch na zhotovovanie umelecko-remeselných výrobkov z dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie