Umelecký keramikár, hrnčiar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký keramikár, hrnčiar

Umelecký keramikár, hrnčiar formuje na hrnčiarskom kruhu alebo na stroji úžitkové a ozdobné predmety zo sušenej a pálenej hliny, hlinené nádoby, keramický materiál a keramické umelecké predmety, ktoré následne suší, vypaľuje a zdobí.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Keramik Džbankár Keramikár prípravkár Odlievač keramiky Modelár keramiky Keramikár - ručná ľudová tvorba Kvalifikovaný výrobca keramiky Pracovník v keramikárskej výrobe Kvalifikovaný výrobca hrnčiarskych výrobkov Pracovník v hrnčiarskej výrobe H
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08 7314001 - Umelecký keramikár, hrnčiar
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Keramik (hrnčiar)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia výroby a spracovania keramiky
 • stupeň EKR 3 druhy keramiky a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 suroviny na výrobu keramiky a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
 • stupeň EKR 3 technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
 • stupeň EKR 3 maliarske a dekoračné techniky na keramiku
 • stupeň EKR 3 ekonomika a riadenie keramickej výroby
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania keramiky
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ručné tvarovanie výrobkov z keramiky
 • stupeň EKR 3 vytváranie keramických výrobkov liatím do foriem
 • stupeň EKR 3 písmomaliarske práce
  Špecifikácia:
  Nápisy, dekoratívne motívy.
 • stupeň EKR 3 vytáčanie z voľnej ruky na hrnčiarskom kruhu
 • stupeň EKR 3 ručné zhotovovanie modelov pre zhotovovanie foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
 • stupeň EKR 3 ručné zhotovovanie sadrových foriem na úžitkovú a figurálnu keramiku a ďalšie umelecko-remeselné keramické výrobky
 • stupeň EKR 3 výroba vianočných ozdôb
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy umelecko-remeselných keramických výrobkov
 • stupeň EKR 3 samostatné spracovanie výtvarného zámeru na realizáciu nových vzorov umelecko-remeselnej úžitkovej a dekoratívnej keramiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie