Mechanik motocyklov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu a podľa plánov údržby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Mechanik jednostopových motorových vozidiel
Mechanik motocyklov, štvorkoliek
Motocyklový mechanik
Opravár motocyklov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08
7231004 - Mechanik a opravár motocyklov
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
zásady a postupy konštruovania z kovu
Špecifikácia:
Servis motorových vozidiel.
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
jednotlivé časti motorových vozidiel
3
diagnostika motorových vozidiel
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
3
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
3
práca s dátami príslušného charakteru
3
softvéry pre odborné aplikácie
3
využívanie elektronickej pošty
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
3
motorový manažment
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
3
technológia opráv a nastavovania motorov
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
3
zásady lícovacej sústavy iso
3
technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
3
metódy vykonávania motorových skúšok
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
3
diagnostické prístroje a meradlá
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
2
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
2
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Špecifikácia:
Servis motorových vozidiel.
2
strojné mechanizmy
2
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
2
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
2
technológia brúsenia
2
technológia vŕtania a vyvrtávania
2
technológia zvárania kovov
2
technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
montáž a demontáž súčastí, dielov (vrátane karosárskych) a celkov jednostopových motorových vozidiel, voľba postupov jednoduchých opráv, použitie potrebného náradia, nástrojov, strojov a zariadení
3
montáž a demontáž elektrotechnických častí jednostopových motorových vozidiel a ich zapojenie do obvodu
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
3
montáž a demontáž hnacích agregátov jednostopových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v jednostopových motorových vozidlách
3
montáž a demontáž dielov a agregátov jednostopových vozidiel
3
údržba a opravy elektrotechnických častí motorových vozidiel
3
opravy pneumatík
3
údržba, nastavovanie, opravy (vrátane generálnych) jednostopových vozidiel, ich agregátov (mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických) a príslušenstva
3
diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
3
identifikácia porúch motorových vozidiel s používaním diagnostických meracích prístrojov
3
zostavovanie, montáž a demontáž dielov karosérií
3
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
3
voľba postupu práce, potrebných diagnostických prístrojov, meradiel, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie opráv a nastavovanie cestných motorových vozidiel a ich agregátov
3
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Špecifikácia:
Uchytenie tlmičov, riadenie, pruženie, kolesá a pneumatiky.
3
jednoduchá údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov jednostopových vozidiel
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy jednostopových motorových vozidiel
3
kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
3
kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
3
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
3
diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
3
diagnostika porúch jednostopových vozidiel
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
3
diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
3
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
3
diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
3
diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
3
montáž a demontáž hnacích agregátov motorových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v motorových vozidlách
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.