Mechanik motocyklov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik motocyklov

Mechanik motocyklov kontroluje technický stav, vykonáva údržbu a opravy mechanických častí motocyklov. Vykonáva servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu a podľa plánov údržby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Mechanik jednostopových motorových vozidiel
Mechanik motocyklov, štvorkoliek
Motocyklový mechanik
Opravár motocyklov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7231 - Mechanici a opravári motorových vozidiel
SK ISCO-08 7231004 - Mechanik a opravár motocyklov
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik motorových vozidiel (automechanik)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy konštruovania z kovu
  Špecifikácia:
  Servis motorových vozidiel.
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • stupeň EKR 3 práca s dátami príslušného charakteru
 • stupeň EKR 3 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 3 využívanie elektronickej pošty
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v autoopravárenstve
 • stupeň EKR 3 motorový manažment
 • stupeň EKR 3 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania motorov
 • stupeň EKR 3 metódy ošetrovania a údržby motorov
 • stupeň EKR 3 zásady lícovacej sústavy iso
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v oblasti predaja/servisu motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 metódy vykonávania motorových skúšok
 • stupeň EKR 3 mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
 • stupeň EKR 3 diagnostické prístroje a meradlá
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 2 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 2 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
  Špecifikácia:
  Servis motorových vozidiel.
 • stupeň EKR 2 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 2 súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
 • stupeň EKR 2 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 2 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 2 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 2 technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž súčastí, dielov (vrátane karosárskych) a celkov jednostopových motorových vozidiel, voľba postupov jednoduchých opráv, použitie potrebného náradia, nástrojov, strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž elektrotechnických častí jednostopových motorových vozidiel a ich zapojenie do obvodu
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž hnacích agregátov jednostopových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v jednostopových motorových vozidlách
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž dielov a agregátov jednostopových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy elektrotechnických častí motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 opravy pneumatík
 • stupeň EKR 3 údržba, nastavovanie, opravy (vrátane generálnych) jednostopových vozidiel, ich agregátov (mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických) a príslušenstva
 • stupeň EKR 3 diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
 • stupeň EKR 3 identifikácia porúch motorových vozidiel s používaním diagnostických meracích prístrojov
 • stupeň EKR 3 zostavovanie, montáž a demontáž dielov karosérií
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, potrebných diagnostických prístrojov, meradiel, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie opráv a nastavovanie cestných motorových vozidiel a ich agregátov
 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
  Špecifikácia:
  Uchytenie tlmičov, riadenie, pruženie, kolesá a pneumatiky.
 • stupeň EKR 3 jednoduchá údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov jednostopových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy jednostopových motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 kontrola lícovania, rovnosti a presnosti tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu
 • stupeň EKR 3 kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
 • stupeň EKR 3 kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
 • stupeň EKR 3 diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika porúch jednostopových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
 • stupeň EKR 3 diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
 • stupeň EKR 3 montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
 • stupeň EKR 3 montáž a demontáž hnacích agregátov motorových vozidiel, údržba, opravy a meranie pevných a pohyblivých častí spaľovacích motorov používaných v motorových vozidlách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny A1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie