Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa vykonáva práce pri obnove lesa, pestovaní a ochrane mladých lesných porastov a celkovej ochrane lesa s použitím malej mechanizácie, strojov a zariadení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Robotník na pestovanie a ošetrovanie lesa
Robotník na pestovanie, ošetrovanie a ochranu lesa
Robotník pri pestovaní mladých lesných porastov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08 6210002 - Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Pracovník na pestovanie lesa

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Lesné stroje a nástroje: motorová píla, krovinorez, motorový postrekovač, motorový orezávač, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
  Špecifikácia:
  Postupy zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
 • stupeň EKR 3 mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
  Špecifikácia:
  Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (napr. zraňovače pôdy, frézy a pod.), ochrany mladých lesných porastov (napr. vyžínače, krovinorezy a pod.), výchovy lesných porastov, škôlkárskej činnosti, ochrany lesa a pod.
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy súvisiace s pestovateľskou činnosťou
 • stupeň EKR 3 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
  Špecifikácia:
  Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy, obnovy lesných porastov a starostlivosti o kultúry a nárasty. Metódy pestovania lesa.
 • stupeň EKR 3 technologické postupy v pestovateľskej činnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 práce s ručným lesným náradím
  Špecifikácia:
  Práce s ručnými nástrojmi pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa: krompáč, motyka, kosák, sekerka, ručná pílka, postrekovač a pod.
 • stupeň EKR 3 zakladanie a asanácia lapákov a inštalácia lapačov na odchytávanie hmyzích škodcov
  Špecifikácia:
  Asanácia lapákov mechanicky - odkôrňovaním alebo chemickými postrekmi.
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Lesnícke stroje a mechanizmy: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. prídavné zariadenia na celoplošné zhŕňanie haluziny, adaptér na klčovanie pňov, mulčovanie, plošnú výsadbu a pod.
 • stupeň EKR 3 mechanizovaná a ručná príprava lesnej pôdy
  Špecifikácia:
  Mechanizované zraňovanie pôdy, ručné spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa, príprava lesnej pôdy na umelú obnovu lesa, hnojenie a pod.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesných kultúr proti rastu buriny s použitím malej mechanizácie
  Špecifikácia:
  Stroje a malá mechanizácia: motorové vyžínače, kosačky, krovinorezy a pod. Ochrana proti burine vyžínaním.
 • stupeň EKR 3 výchovné zásahy v mladých lesných porastoch vrátane rozčleňovania porastu
  Špecifikácia:
  Výchovné zásahy v mladých lesných porastoch: čistka, prestrihávka, prerezávka, odstraňovanie nežiaducich drevín a čistenie plôch porastu.
 • stupeň EKR 3 zber semien a plodov lesných drevín zo stojacich stromov
  Špecifikácia:
  Zber semien a plodov spadnutých na zem, zber semien, plodov a vrúbľov vo výškach do 3 metrov s použitím rebríkov, alebo nad 10 m v korunách stromov s použitím zberačskej súpravy.
 • stupeň EKR 3 ochrana mladých lesných porastov proti burine, zveri a hmyzím škodcom chemickými prostriedkami
 • stupeň EKR 3 oplocovanie lesných kultúr a ochrana lesa proti ohryzu a lúpaniu zverou
  Špecifikácia:
  Budovanie a oprava oploteniek - oplôtkov, individuálna ochrana mladých lesných porastov nátermi, ovinovaním alebo obväzovaním proti odhryzu a obhryzu zverou.
 • stupeň EKR 3 úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
  Špecifikácia:
  Práce pri čistení plôch po ťažbe: odstraňovanie haluziny z lesných porastov bez pálenia a s pálením
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie