Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve zabezpečuje plnenie opatrení v pestovateľskej činnosti podľa programu starostlivosti o les a v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Zabezpečuje podklady na vypracovanie projektov pestovateľskej činnosti, kontrolu plnenia úloh programu starostlivosti o les. Riadi a zabezpečuje realizáciu programu zachovania a záchrany genofondu lesných drevín. Usmerňuje výrobu a distribúciu vhodného semenného materiálu a sadeníc pre lesné porasty na zverenom úseku hospodárenia. Metodicky usmerňuje šľachtiteľskú činnosť, rekonštrukciu lesov, spolupracuje pri tvorbe, uplatňovaní a zavádzaní nových technológií a postupov v pestovateľskej činnosti. Podieľa sa na tvorbe projektov na obnovu lesa a projektov ozdravných opatrení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Odborný referent - pestovateľ
Referent pestovania a ochrany lesa
Referent pestovania lesa
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143004 - Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Špecifikácia:
Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Špecifikácia:
Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy, obnovy lesných porastov a starostlivosti o kultúry a nárasty. Metódy pestovania a ochrany lesa.
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
7
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
7
mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti
Špecifikácia:
Mechanizačné prostriedky v pestovateľskej činnosti v oblasti zakladania lesov (napr. zraňovače pôdy, frézy a pod.), ochrany mladých lesných porastov (napr. vyžínače, krovinorezy a pod.), výchovy lesných porastov, škôlkárskej činnosti, ochrany lesa a pod.
7
normy a normatívy súvisiace s pestovateľskou činnosťou
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ochrana lesa, pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby a pod.). Normatívy na práce realizované v lesníckych činnostiach.
7
manažment pre stredných manažérov
7
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Špecifikácia:
Postupy zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
6
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
6
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie. Tvorba a kontrola dodržiavania vnútropodnikových predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.
6
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
6
technologické postupy v pestovateľskej činnosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
usmerňovanie a organizácia pestovateľských činností
Špecifikácia:
Zabezpečenie prípravy pôdy, zalesňovanie, posúdenie kvality a zdravotného stavu sadbového materiálu. Zabezpečenie zalesňovacích prác, hnojenia a ochrany lesných kultúr a lesných porastov. Vyznačovanie výchovných zásahov v lesných porastoch.
7
optimalizácia rozsahu a nákladovosti pestovateľských prác
7
spracovanie návrhov na úpravu programu starostlivosti o les v pestovateľskej činnosti za lesnú správu
7
tvorba projektov v oblasti obnovy lesa
7
spolupráca pri príprave a kompletizácia podkladov súvisiacich so starostlivosťou o les
7
spracovanie podkladov na tvorbu výrobno-prevádzkových plánov za lesnú správu alebo polesie
7
návrh postupov rekonštrukcie lesov
7
tvorba pestovateľských postupov na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov
7
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Napr. Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
distribúcia reprodukčného materiálu na obnovu lesa
6
zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu lesných drevín
Špecifikácia:
Vypracovávanie návrhov na uznanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu. Vedenie evidencie genetických zdrojov lesných drevín a zabezpečovanie opatrení na ich záchranu a reprodukciu.
6
vystavovanie povolení na zber lesného reprodukčného materiálu
6
vedenie evidencie lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Vedenie agendy súvisiacej s používaním lesného reprodukčného materiálu (semená, semenné suroviny, časti rastlín na vegetatívne množenie a vyzdvihovanie semenáčikov).
6
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Katastrálne mapy, geometrické plány, lesnícke mapy, letecké snímky a pod.
4
posudzovanie návrhov a vyhotovovanie žiadostí o predĺženie lehoty na zalesnenie a zabezpečenie mladého lesného porastu
7
metodické usmerňovanie šľachtiteľskej činnosti
7
spolupráca pri zavádzaní nových technológií v pestovateľskej činnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (§ 17)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.