Maliar

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Maliar

Maliar vykonáva úpravy vnútorných a vonkajších povrchov stavebných konštrukcií a objektov aplikáciou rôznych druhov malieb a náterov.

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Natierač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7131 - Maliari a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7131001 - Maliar
Divízia SK NACE Rev. 2 Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Maliar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Druhy podkladov pod maľby a nátery (omietka, drevo, kov, sklo, plasty, papier) a spôsoby ich prípravy.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Základy zobrazovania a kreslenia stavebných výkresov. Kreslenie náčrtov a skicovanie.
 • stupeň EKR 3 technológia maliarskych prác
  Špecifikácia:
  Základné maliarske techniky (valčekovanie, linkovanie, šablónovanie a iné). Špeciálne maliarske techniky (batikovanie, patinovanie, bronzovanie, pozlacovanie a iné).
 • stupeň EKR 3 zásady tvorby farebných odtieňov, farebného riešenia
  Špecifikácia:
  Zásady miešania farebných odtieňov a zásady farebného riešenia vnútorných a vonkajších plôch.
 • stupeň EKR 3 pracovné náradie, pomôcky a drobná mechanizácia na maľby a nátery
  Špecifikácia:
  Druhy náradia a pomôcok, spôsoby ich použitia a údržby. Spôsoby prípravy, obsluhy a bežnej údržby zariadení na nanášanie malieb a náterov.
 • stupeň EKR 3 postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
  Špecifikácia:
  Postupy montáže a demontáže jednoduchého lešenia.
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Odpady vznikajúce pri maliarskych a natieračských prácach a spôsoby ich likvidácie.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach. Zásady poskytovania prvej pomoci pri zasiahnutí farbami a náterovými látkami. Osobné ochranné pracovné prostriedky na maliarske a natieračské práce.
 • stupeň EKR 3 maliarske náterové hmoty a ďalšie prostriedky
  Špecifikácia:
  Ich zložky, druhy, vlastnosti, spôsoby prípravy a použitia.
 • stupeň EKR 3 technológia lakovníckych a natieračských prác
 • stupeň EKR 3 technológia tapetárskych prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri maliarskych a natieračských prácach. Dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 organizácia a príprava pracoviska, obhliadka a hodnotenie povrchov
  Špecifikácia:
  Obhliadka a hodnotenie povrchov stavebných konštrukcií a organizácia práce.
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy a opravy prasklín pri vykonávaní maliarskych prác
  Špecifikácia:
  Odstraňovanie chýb na povrchoch stavebných konštrukcií. Odstraňovanie starých malieb a náterov (škrabaním, umývaním, bandážovaním, sadrovaním, tmelením a pod.), spevňovanie povrchov (pačokovaním, sadrovaním, stierkovaním a pod.).
 • stupeň EKR 3 príprava náterových hmôt na použitie v súlade s inštrukciami výrobcu a miešanie farieb do stanoveného odtieňa
  Špecifikácia:
  Miešanie farieb do stanoveného odtieňa, riedenie náterových hmôt a pod.
 • stupeň EKR 3 maľovanie a opravy všetkých druhov malieb v jednom alebo viacerých odtieňoch v interiéroch a exteriéroch
  Špecifikácia:
  Aplikácia malieb na nové povrchy stavebných konštrukcií, aplikácia malieb na staré povrchy stavebných konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 nátery a opravy náterov na kov, drevo a iné podklady
  Špecifikácia:
  Aplikácia náterov na nové povrchy stavebných konštrukcií, aplikácia náterov na staré povrchy stavebných konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 lakovnícke práce
  Špecifikácia:
  Jednoduché lakovnícke práce.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba maliarskych a natieračských pomôcok a zariadení
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Likvidácia odpadov vzniknutých pri maliarskych a natieračských prácach.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie