Čipkár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Čipkár

Čipkár vyrába čipky technikou pletenia, paličkovania, tkania, háčkovania, sieťovania, viazania alebo krosienkovania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Čipkárka
Paličkárka
Pletiar/ka
Ručná čipkárka
Výrobca čipiek
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7318 - Remeselníci spracúvajúci textil, kožu a podobný materiál
SK ISCO-08 7318002 - Čipkár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • umelecký talent

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 tradičná ľudová výroba a remeslá
  Špecifikácia:
  textilné techniky
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia
  Špecifikácia:
  textilné techniky, čipky
 • stupeň EKR 3 textilné vlákna
  Špecifikácia:
  druhy, charakteristika, použitie
 • stupeň EKR 3 druhy čipiek
  Špecifikácia:
  Charakteristika a spôsoby zhotovovania jednotlivých druhov čipiek, ako napr. paličkovanie, pletenie, tkanie, háčkovanie, sieťovanie, viazanie, krosienkovanie.
 • stupeň EKR 3 umelecko-remeselné spracovanie textilu
  Špecifikácia:
  Druhy, spôsoby, postupy.
 • stupeň EKR 3 pracovné nástroje a pomôcky
  Špecifikácia:
  Použitie, základná starostlivosť.
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy pri údržbe a ošetrovaní čipkárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 základné postupy tvorby ceny
  Špecifikácia:
  čipkárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 orientácia v podkladoch a dokumentácii na ručné zhotovovanie čipky
  Špecifikácia:
  Čítanie predlohy na zhotovenie čipky, posúdenie vzorov na základe dokumentácie a voľba postupu práce.
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na ručné zhotovovanie čipky
 • stupeň EKR 3 samostatné spracovanie výtvarného zámeru a kompozície na ručné zhotovovanie čipky
 • stupeň EKR 3 ukončovacie práce, šitie, úpravy a opravy čipiek
 • stupeň EKR 3 ručné škrobenie a bielenie čipiek
 • stupeň EKR 3 príprava surovín, materiálov a nástrojov na ručné zhotovovanie čipky
 • stupeň EKR 2 ručné zhotovovanie čipiek paličkovaním
 • stupeň EKR 3 navrhovanie nových vzorov čipiek
 • stupeň EKR 3 prijímanie platieb za tovar
 • stupeň EKR 3 kontrola kvality hotových výrobkov
  Špecifikácia:
  Prípadné odstránenie nedostatkov.
 • stupeň EKR 3 strih metráží potrebných na výrobu čipiek
 • stupeň EKR 3 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  kalkulácia nákladov na určenie ceny čipkárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie