Technik pre správu lesného majetku

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik pre správu lesného majetku

Technik pre správu lesného majetku zabezpečuje správu agendy v oblasti nakladania s lesným majetkom, správy lesných pozemkov a reprivatizácie v rámci organizačnej jednotky. Zabezpečuje a vypracováva podklady pre nájomné vzťahy týkajúce sa lesných pozemkov a podklady na návrhy majetkových zmlúv.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Referent správy a manažmentu majetku
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143006 - Technik pre správu lesného majetku
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Lesnícky technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a v oblasti ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva. Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatrenia na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 lesné stavby
  Špecifikácia:
  Základné druhy lesných stavieb.
 • stupeň EKR 7 metódy evidencie pozemkov a stavieb v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Postupy vedenia evidencie: evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku a evidencia kúpno-predajných a nájomných zmlúv.
 • stupeň EKR 6 pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
  Špecifikácia:
  Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho a stavebného konania.
 • stupeň EKR 6 štátna správa v oblasti správy a evidencie nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri realizácii ustanovení katastrálneho zákona. Správa katastra nehnuteľností, zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 • stupeň EKR 5 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zabezpečenie vypracovania stanovísk a spracovanie pozemkovej dokumentácie v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Spracovanie podkladov a dokumentácie za organizačnú jednotku na prijatie stanoviska k výstavbe, k určeniu dobývacieho priestoru kameňolomu, k banskej činnosti. Zabezpečovanie vypracovania stanovísk pre správne orgány. Príprava podkladov na stanovenie výšky dane z nehnuteľností (pozemky), vypracovanie daňového priznania, poskytovanie podkladov podľa dohôd o odovzdaní lesných pozemkov, na vyhotovenie zmlúv o výkone činnosti odborného lesného hospodára pre cudzie subjekty.
 • stupeň EKR 7 spracovanie a príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie odstraňovania chýb v evidencii katastra nehnuteľností.
 • stupeň EKR 7 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
  Špecifikácia:
  Usporiadanie vlastníckych vzťahov organizácie k nehnuteľnému majetku.
 • stupeň EKR 7 správa hnuteľného a nehnuteľného lesného majetku
  Špecifikácia:
  Za príslušnú organizačnú jednotku.
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie plnenia povinností vlastníkov lesa
  Špecifikácia:
  Pozemková evidencia, nájomné zmluvy a pod. v zmysle lesného zákona.
 • stupeň EKR 7 evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie
  Špecifikácia:
  Na základe zákona o pôde.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Inštitúcie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, súdy, prokuratúra, samospráva, ďalšie právnické a fyzické osoby.
 • stupeň EKR 7 odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
  Špecifikácia:
  Vedenie agendy a evidencia. Vydávanie stanovísk ku konaniam pozemkových úprav. Účasť na konaniach zvolaných orgánom štátnej správy. Premietnutie schválených pozemkových úprav do evidencie organizácie.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les
  Špecifikácia:
  Príprava podkladov o lesných pozemkoch k žiadosti o vyhlásenie lesného užívateľského celku, príprava podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu (napr. funkčné plochy, ochranné lesy, lesy osobitného určenia, premietnutie údajov plochovej tabuľky nového programu starostlivosti o les do podnikovej evidencie a pod.). Spolupráca pri poskytovaní údajov o obhospodarovaných pozemkoch pre vyhotovovateľa programov starostlivosti o les (správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok). Účasť na konaniach pri obnove programov starostlivosti o les. Prerokovanie správy o hospodárení a vyhotovenie protokolu, podkladov k zabezpečeniu trvalého označenia.
 • stupeň EKR 7 vedenie pozemkovej evidencie v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Evidencia lesných pozemkov, zastavaných a vodných plôch podľa katastrálnych území. Evidencia nájomných zmlúv.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie