Technik pre správu lesného majetku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre správu lesného majetku zabezpečuje správu agendy v oblasti nakladania s lesným majetkom, správy lesných pozemkov a reprivatizácie v rámci organizačnej jednotky. Zabezpečuje a vypracováva podklady pre nájomné vzťahy týkajúce sa lesných pozemkov a podklady na návrhy majetkových zmlúv.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Referent správy a manažmentu majetku
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143006 - Technik pre správu lesného majetku
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a v oblasti ochrany životného prostredia.
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Špecifikácia:
Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva. Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatrenia na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
7
lesné stavby
Špecifikácia:
Základné druhy lesných stavieb.
7
metódy evidencie pozemkov a stavieb v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Postupy vedenia evidencie: evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku a evidencia kúpno-predajných a nájomných zmlúv.
7
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
Špecifikácia:
Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho a stavebného konania.
6
štátna správa v oblasti správy a evidencie nehnuteľností
Špecifikácia:
Činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri realizácii ustanovení katastrálneho zákona. Správa katastra nehnuteľností, zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
6
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečenie vypracovania stanovísk a spracovanie pozemkovej dokumentácie v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Spracovanie podkladov a dokumentácie za organizačnú jednotku na prijatie stanoviska k výstavbe, k určeniu dobývacieho priestoru kameňolomu, k banskej činnosti. Zabezpečovanie vypracovania stanovísk pre správne orgány. Príprava podkladov na stanovenie výšky dane z nehnuteľností (pozemky), vypracovanie daňového priznania, poskytovanie podkladov podľa dohôd o odovzdaní lesných pozemkov, na vyhotovenie zmlúv o výkone činnosti odborného lesného hospodára pre cudzie subjekty.
7
spracovanie a príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
Špecifikácia:
Zabezpečenie odstraňovania chýb v evidencii katastra nehnuteľností.
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Špecifikácia:
Usporiadanie vlastníckych vzťahov organizácie k nehnuteľnému majetku.
7
správa hnuteľného a nehnuteľného lesného majetku
Špecifikácia:
Za príslušnú organizačnú jednotku.
7
zabezpečenie plnenia povinností vlastníkov lesa
Špecifikácia:
Pozemková evidencia, nájomné zmluvy a pod. v zmysle lesného zákona.
7
evidencia, posudzovanie a vybavovanie žiadostí o reštitúcie
Špecifikácia:
Na základe zákona o pôde.
7
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Inštitúcie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, súdy, prokuratúra, samospráva, ďalšie právnické a fyzické osoby.
7
odborné činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami
Špecifikácia:
Vedenie agendy a evidencia. Vydávanie stanovísk ku konaniam pozemkových úprav. Účasť na konaniach zvolaných orgánom štátnej správy. Premietnutie schválených pozemkových úprav do evidencie organizácie.
7
spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les
Špecifikácia:
Príprava podkladov o lesných pozemkoch k žiadosti o vyhlásenie lesného užívateľského celku, príprava podkladov pre rozhodnutie správneho orgánu (napr. funkčné plochy, ochranné lesy, lesy osobitného určenia, premietnutie údajov plochovej tabuľky nového programu starostlivosti o les do podnikovej evidencie a pod.). Spolupráca pri poskytovaní údajov o obhospodarovaných pozemkoch pre vyhotovovateľa programov starostlivosti o les (správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok). Účasť na konaniach pri obnove programov starostlivosti o les. Prerokovanie správy o hospodárení a vyhotovenie protokolu, podkladov k zabezpečeniu trvalého označenia.
7
vedenie pozemkovej evidencie v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Evidencia lesných pozemkov, zastavaných a vodných plôch podľa katastrálnych území. Evidencia nájomných zmlúv.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.