Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve

Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete, činností súvisiacich so správou drobných vodných tokov, vrátane vedenia príslušnej agendy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Odborný zamestnanec prípravy výroby
Referent technickej prípravy výroby
Technológ prípravy výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143007 - Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Lesnícky technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
 • stupeň EKR 7 pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
  Špecifikácia:
  Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby. Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho konania.
 • stupeň EKR 7 technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
 • stupeň EKR 7 štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.
 • stupeň EKR 6 lesné stavby
  Špecifikácia:
  Základné druhy lesných stavieb.
 • stupeň EKR 6 technické zariadenie budov
  Špecifikácia:
  Vedomosti o postupe revízií a bežných kontrol elektrických zariadení a spotrebičov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov, komínov a kotolní pod.
 • stupeň EKR 6 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
 • stupeň EKR 6 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
  Špecifikácia:
  Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby.
 • stupeň EKR 6 geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
  Špecifikácia:
  Vedomosti o geomorfológii (terénne línie, terénne tvary a typy), geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 • stupeň EKR 5 lesná doprava a mechanizácia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z oblasti použiteľnosti mechanizačných prostriedkov pri výkone činností v lesnom hospodárstve, ich priechodnosť terénom, svahová dostupnosť, výkonnosť a pod.
 • stupeň EKR 5 metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
 • stupeň EKR 4 geológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 7 technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
  Špecifikácia:
  Technológie a technologické postupy ťažbovej činnosti, technické normy a postupy týkajúce sa približovania a dopravy dreva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ostatných základných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Navrhovanie výstavby, opráv a údržby lesných ciest, zvážnic, stavieb a zaisťovania projektových príprav týchto prác.
 • stupeň EKR 7 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
  Špecifikácia:
  Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk
  Špecifikácia:
  Posudzovanie pracovísk a lesných porastov pre nasadenie lesnej techniky v prospech environmentálne priaznivých ťažbovo-dopravných technológií.
 • stupeň EKR 7 obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
 • stupeň EKR 7 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
  Špecifikácia:
  Vedenie evidencie o správe drobných vodných tokov, vodných stavbách a zmlúv o výpožičke drobných vodných tokov.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 6 tvorba kalkulácií súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie a vypracovanie rozpočtov stavieb
  Špecifikácia:
  Rozpočty a kalkulácie jednoduchých stavieb a pod.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie plánov súvisiacich s technickou prípravou výroby v lesníctve
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie protipovodňových plánov, finančných plánov na opravy a údržby drobných vodných tokov, plánov stavebných a strojových investícií, plánov opráv a údržieb lesnej dopravnej siete a manipulačných skladov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie