Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve zabezpečuje aplikáciu technologických postupov na pracoviskách v ťažbovej činnosti a realizáciu činností v oblasti budovania lesných stavieb, lesnej dopravnej siete, činností súvisiacich so správou drobných vodných tokov, vrátane vedenia príslušnej agendy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Odborný zamestnanec prípravy výroby
Referent technickej prípravy výroby
Technológ prípravy výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143007 - Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
7
ekonomika lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
7
pravidlá a postupy stavebného konania a ďalších správnych procedúr
Špecifikácia:
Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby. Právne predpisy v oblasti stavebníctva, územno-správneho konania.
7
technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a poľovníctva.
7
lesné stavby
Špecifikácia:
Základné druhy lesných stavieb.
6
technické zariadenie budov
Špecifikácia:
Vedomosti o postupe revízií a bežných kontrol elektrických zariadení a spotrebičov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov, komínov a kotolní pod.
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
6
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
6
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Špecifikácia:
Vedomosti spojené s predprojektovou, projektovou a investorskou prípravou v rámci investičnej výstavby.
6
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Špecifikácia:
Vedomosti o geomorfológii (terénne línie, terénne tvary a typy), geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
6
lesná doprava a mechanizácia
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti použiteľnosti mechanizačných prostriedkov pri výkone činností v lesnom hospodárstve, ich priechodnosť terénom, svahová dostupnosť, výkonnosť a pod.
5
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
5
geológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
4
technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy ťažbovej činnosti, technické normy a postupy týkajúce sa približovania a dopravy dreva.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
7
spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ostatných základných prostriedkov
Špecifikácia:
Navrhovanie výstavby, opráv a údržby lesných ciest, zvážnic, stavieb a zaisťovania projektových príprav týchto prác.
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Špecifikácia:
Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
7
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
7
zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk
Špecifikácia:
Posudzovanie pracovísk a lesných porastov pre nasadenie lesnej techniky v prospech environmentálne priaznivých ťažbovo-dopravných technológií.
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia
7
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
Špecifikácia:
Vedenie evidencie o správe drobných vodných tokov, vodných stavbách a zmlúv o výpožičke drobných vodných tokov.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
6
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
6
tvorba kalkulácií súvisiacich so spracovaním projektovej dokumentácie a vypracovanie rozpočtov stavieb
Špecifikácia:
Rozpočty a kalkulácie jednoduchých stavieb a pod.
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
4
vypracovávanie plánov súvisiacich s technickou prípravou výroby v lesníctve
Špecifikácia:
Vypracovávanie protipovodňových plánov, finančných plánov na opravy a údržby drobných vodných tokov, plánov stavebných a strojových investícií, plánov opráv a údržieb lesnej dopravnej siete a manipulačných skladov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.