Pracovník zhotovovania tlačovej formy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník zhotovovania tlačovej formy

Pracovník zhotovovania tlačovej formy vykonáva činnosti spojené so zhotovením tlačovej formy pri použití výrobných zariadení a výpočtovej techniky.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Grafik - Operátor CTP
Kopista
Leptár
Operátor CTP
Operátor tlačovej formy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7321 - Pracovníci pri príprave tlače
SK ISCO-08 7321002 - Pracovník zhotovovania tlačovej formy
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Tlačiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov na prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
 • stupeň EKR 4 technológia tlače
  Špecifikácia:
  Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sieťotlač, tampónová tlač.
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Práca so softvérom pre zhotovenie tlačovej formy systémami CTP.
 • stupeň EKR 4 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
  Špecifikácia:
  Možnosti a spôsoby ich použitia v jednotlivých fázach polygrafickej výroby.
 • stupeň EKR 4 normy spotreby polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 typy tlačových chýb
 • stupeň EKR 4 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy zhotovovania tlačovej formy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola výrobných podkladov na zhotovenie tlačových foriem
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie komplexných elektronických tlačových podkladov na výrobu tlačových foriem s využitím grafických počítačových programov
 • stupeň EKR 4 nastavenie a kontrola vyvolávacích strojov a kopírovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie kontrolného náhľadu a verifikovanej nátlače
  Špecifikácia:
  Zhotovovanie náhľadu nátlače pomocou laserových, injektových tlačiarní a veľkoplošných plotterov.
 • stupeň EKR 4 obsluha riadiacej a osvitovej jednotky, vrátane periférií
 • stupeň EKR 4 obsluha vyvolávacej linky, vrátane finálnych úprav tlačových foriem podľa danej tlačovej techniky
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie a zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce v oblasti tlačovej formy
 • stupeň EKR 4 výroba tlačovej formy pre tlačový stroj
 • stupeň EKR 4 čistenie, ošetrovanie a údržba technického vybavenia tlačovej formy
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie produkcie podľa technologických postupov zhotovenia tlačovej formy
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie