Grafik prípravy tlače

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Grafik prípravy tlače

Grafik prípravy tlače spracováva a vyhotovuje podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Operátor prípravy tlače, Grafik digitálnych médií, Grafik tlačových médií, Pracovník zhotovenia tlačovej formy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 7321 - Pracovníci pri príprave tlače
SK ISCO-08 7321001 - Grafik prípravy tlače
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Tlačiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
 • stupeň EKR 4 sadzba textu a jeho zlom
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
 • stupeň EKR 4 reklamná grafika
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
  Špecifikácia:
  Postupy polygrafickej montáže.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy retuše
 • stupeň EKR 4 obalová technika
 • stupeň EKR 4 postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 typografické pravidlá úpravy textov
  Špecifikácia:
  Úprava obrazu/textu a zalamovanie.
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy počítačovej sadzby
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 postupy archivácie obrazových materiálov
 • stupeň EKR 4 postupy zhotovovania tlačovej formy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 prerokovanie grafického riešenia reklám so zákazníkmi
 • stupeň EKR 4 prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
  Špecifikácia:
  Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.
 • stupeň EKR 4 vizualizácia digitálnych obrazových záznamov
  Špecifikácia:
  Tlačiarne: laserové, atramentové, termosublimačné veľkoplošné plottre.
 • stupeň EKR 4 spracovanie obrazových a textových podkladov v spolupráci s grafickým štúdiom a zákazníkom
 • stupeň EKR 4 úpravy digitálnych obrazových záznamov
  Špecifikácia:
  Zmena kontrastu, gama, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy, príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou alebo na digitálnom minilabe. Digitálne záznamy: negatívy, diapozitívy a fotografie z čiernobieleho a farebného negatívneho a inverzného filmu na automatických a poloautomatických linkách.
 • stupeň EKR 4 elektronická montáž tlačových hárkov a nastavenie parametrov osvitu
 • stupeň EKR 4 spracovanie grafického návrhu tlačovín
 • stupeň EKR 4 vedenie fotodokumentácie a triedenie obrazového fotomateriálu
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
 • stupeň EKR 4 výstupná kontrola kvality tlačovej formy tlačovín
 • stupeň EKR 4 retušovanie duplexov
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a platných technologických postupoch výroby tlačových foriem
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a tvorba grafického vzhľadu reklám
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie stanoveného technologického postupu zhotovovania tlačovej formy podľa špecifík tlačovej techniky
 • stupeň EKR 4 kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
  Špecifikácia:
  Tlačiarne: laserové, atramentové, termosublimačné veľkoplošné plottre.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie