Grafik prípravy tlače

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Grafik prípravy tlače Grafik prípravy tlače spracováva grafické návrhy na tlačoviny a vyhotovuje reprodukčné podklady na zhotovovanie textovej a obrazovej časti tlačovej formy tlačovín, pripravuje elektronické montáže, prípadne zabezpečuje digitálnu tlač. Ovláda princíp prípravy tlačových foriem. .
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496601/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Grafik
SK Grafik médií
SK Grafik tlačových médií
SK Prípravár tlače
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7321
SK ISCO-08
7321001
ESCO
2343
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7321001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Metodika a postupy integrácie obrazu a textu pri grafickom stvárnení tlačoviny, zalomení strán a vyradení strán na tlačovom hárku v závislosti na použitej tlačovej technike, druhu tlačového stroja a následného knihárskeho spracovania výtlačkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Metodika prípravy výrobných postupov a podkladov pre jednotlivé technologické operácie polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamná grafika
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy polygrafického spracovania tlačovín so zameraním na reklamnú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy počítačovej sadzby
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Grafické programy a ich možnosti pri digitálnom spracovávaní textových predlôh pre výrobu kopírovacích podkladov pre zhotovenie tlačových foriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
sadzba textu a jeho zlom
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Typografické pravidlá a technologické predpisy pre spracovanie textových predlôh a zalomenie strán.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Metodika a možnosti použitia grafických softvérov pre tvorbu a zalomenie strán, vyradenie strán na hárok a zhotovovanie elektronickej montáže.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Možnosti a postupy použitia grafického softvéru pre digitálne spracovanie obrazový predlôh a tvorby digitálnych kopírovacích podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pre jednotlivé technologické operácie polygrafickej výroby a ich vzájomná interakcia.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Vplyv vlastností potláčaných materiálov na technické parametre textových a obrazových prvkov grafického návrhu (gradácia, lineatúra rastra, druh rastra, veľkosť písma, atď.)
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Postupy digitálnej polygrafickej montáže, dostupný softvér pre elektronickú montáž a jej kontrolu, tvorba montážneho plánu, vyradenie strán, kontrolné prvky, vplyv použitej tlačovej techniky, druhy tlačového stroja a knihárskeho spracovanie na vytváranie elektronickej montáže
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy retuše
Príznak: Sektorová (19) ?
Špecifikácia: Úprava gradácie a farebnosti podľa druhu tlačovej techniky typu tlačovej formy a vlastností potláčaného materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obalová technika
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Grafická tvorba a konštrukcia obalov, úprava návrhov grafického stvárnenia obalu v závislosti od ich tvaru. Vlastnosti a prvky obalov: EAN kód, QR kód (veľkosť a ich umiestnenie), pole na dátum spotreby (veľkosť a umiestnenie), zloženie, povinné piktogramy, minimálna veľkosť písma.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy archivácie obrazových materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Metodika a postupy kontroly a ukladania kopírovacích podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
3
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Využitie typografických pravidiel pre spracovanie textových dát pre rôzne typy a druhy sadzby.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zhotovovania tlačovej formy
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy zhotovenia tlačových foriem pre jednotlivé tlačové techniky a požiadavky tlačových techník na parametre digitálnych dát pre zhotovenie tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
4
ICC profily
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálna tlač
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy digitálnej tlače.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a platných technologických postupoch výroby tlačových foriem
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie stanoveného technologického postupu zhotovovania tlačovej formy podľa špecifík tlačovej techniky
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie dát/dátových súborov a ich spracovanie do tlačovej formy
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Vyradenie strán podľa konkrétneho technologického postupu výroby tlačovej formy.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie obrazových a textových podkladov v spolupráci s grafickým štúdiom a zákazníkom
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Realizácia požiadaviek zákazníkov na úpravu tlačoviny v procese spracovania digitálnych dát pre zhotovenie elektronickej montáže.
Perspektíva: Aktuálna
4
sadzba a zalamovanie strán
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Spracovanie textu pre rôzne typy sadzby, typografia tvorby sadzobného obrazu, tvorba zrkadla, použitie typografických pravidiel pri spracovávaní textových dát, zalomenie strán.
Perspektíva: Aktuálna
4
snímanie obrazových predlôh pri príprave tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Práca so skenermi, nastavenie vstupných parametrov snímania obrazových predlôh v závislosti od požadovaných parametrov kopírovacích predlôh, kontrola výstupných digitálnych dát.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s ICC profilmi
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby ICC profilov a ich použitie na spracovanie a úpravu parametrov digitálnych dát obrazových predlôh.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie digitálnej tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronická montáž tlačových hárkov a nastavenie parametrov osvitu
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Používanie programov pre elektronickú montáž, kontrola úplnosti a správnosti vstupných dát, zhotovenie montážnych plánov a vyradenie strán na tlačový hárok, zohľadnenie vplyvu následných technologických operácií na tvorbu elektronickej montáže, kontrola správnosti a úplnosti výstupných dát.
Perspektíva: Aktuálna
4
vizualizácia digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Vizualizácia obrazových dát pre tvorbu inprimovaných nátlačkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Úprava kontrastu, gradácie, jasu, farebná korekcia, retuš, digitálna montáž, iné obrazové úpravy, príprava obrazu na ďalšie spracovanie tlačou.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie grafického návrhu tlačovín
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Výtvarné a technické spracovanie grafického návrhu rôznych typov tlačovín.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?