Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

Technik dokončovacieho spracovania (knihár) vykonáva všetky činnosti spojené s knihárskou a dokončovacou výrobou v polygrafii s použitím knihárskych strojov, nástrojov a výrobných liniek.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Knihár
Knihárka
Kníhviazač
Pracovník dokončovacieho spracovania
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7323 - Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
SK ISCO-08 7323001 - Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Knihár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 postupy knihárskych prác
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. Smernica pre dokončujúce spracovanie v polygrafickom priemysle.
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 technologické postupy knižných väzieb
  Špecifikácia:
  Technologické postupy pri knižných väzbách (blokoch) mäkkých, tuhých a špeciálnych.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Obsluha a údržba strojov a zariadení dokončovacieho spracovania v polygrafii (rezačky, skladacie stroje, doskovačky, niťošičky, vkladacie stroje, znášacie stroje, komplexné linky na výrobu mäkkej a tuhej väzby).
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 druhy knižných väzieb
  Špecifikácia:
  Tuhé, mäkké a špeciálne väzby.
 • stupeň EKR 4 funkcionalita a postupy údržby tlačiarenských strojov
  Špecifikácia:
  Zásady čistenia a základnej údržby polygrafických strojov.
 • stupeň EKR 4 postupy vyradenia strán na knihárskom hárku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha knihárskych liniek
  Špecifikácia:
  Knihárske linky na výrobu mäkkej a tuhej väzby.
 • stupeň EKR 4 strojová výroba tuhých väzieb
  Špecifikácia:
  Tuhých, mäkkých a špeciálnych väzieb.
 • stupeň EKR 4 obsluha jednoúčelových zariadení v dokončovacej výrobe
  Špecifikácia:
  Zariadenia: niťošičky, rezačky, doskovačky, laminovačky, skladacie stroje, znášačky a vkladačky.
 • stupeň EKR 4 údržba, kontrola, diagnostika a nastavovanie strojov a zariadení v dokončovacej výrobe
 • stupeň EKR 4 opravy chybných polotovarov v knihárskej priemyselnej výrobe
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie väzieb s kombinovaným a nekombinovaným poťahom
  Špecifikácia:
  S kombinovaným a nekombinovaným poťahom.
 • stupeň EKR 4 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Priebežná kontrola vstupných knihárskych materiálov, kontrola kvality knihárskych polotovarov určených na ďalšie spracovanie, výstupná kontrola finálneho výrobku.
 • stupeň EKR 4 výroba knihárskych väzieb
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie