Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe

Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné, čistiace a manipulačné práce v polygrafickej výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Pomocný robotník v polygrafickej výrobe, Robotník v tlačiarni
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329007 - Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 postupy polygrafických prác
 • stupeň EKR 2 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 2 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 2 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 2 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 manipulácia s polygrafickými materiálmi, polovýrobkami a výrobkami
  Špecifikácia:
  Nakladanie hárkov do strojov, odoberanie hotových výrobkov od strojov. Skladanie a balenie kníh, časopisov, letákov a ďalších polygrafických výrobkov. Triedenie a lisovanie zberového papiera na lisoch, vrátane manipulácie s balíkmi.
 • stupeň EKR 2 rezanie papiera, kartónu a lepeniek
 • stupeň EKR 2 obsluha, čistenie a údržba strojov a zariadení v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri obsluhe strojov a prístrojov v polygrafickej výrobe (tlačových, rezacích, skladacích, vkladacích, pripevňovacích, viazacích a pod.).
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie