Tlačiar, operátor tlače

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tlačiar, operátor tlače

Tlačiar, operátor tlače vykonáva odborné činnosti spojené s potlačou materiálu s použitím tlačových strojov.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Strojmajster tlače
Tlačový strojmajster
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7322 - Tlačiari
SK ISCO-08 7322000 - Tlačiar, operátor tlače
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Tlačiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia tlače
  Špecifikácia:
  Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač, tampónová tlač.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Obsluha, nastavenie a údržba strojov a zariadení pre tlač (hárkové, rotačné, maloformátové a veľkoformátové stroje).
 • stupeň EKR 4 normy spotreby polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 druhy technológie polygrafickej montáže
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
  Špecifikácia:
  Možnosti a spôsoby ich použitia v jednotlivých fázach polygrafickej výroby.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač, ofsetová tlač, sitotlač a tampónová tlač.
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 typy tlačových chýb
 • stupeň EKR 4 ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
  Špecifikácia:
  Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
 • stupeň EKR 4 funkcionalita a postupy údržby tlačiarenských strojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržanie normy spotreby polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 obsluha tlačových strojov
 • stupeň EKR 4 kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
  Špecifikácia:
  Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sitotlačové stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
 • stupeň EKR 4 príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
  Špecifikácia:
  Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sitotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
 • stupeň EKR 4 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie