Tlačiar, operátor tlače

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Tlačiar, operátor tlače Tlačiar, operátor tlače vykonáva odborné činnosti spojené s potlačou materiálu za použitia tlačových strojov. Pracuje samostatne na tlačovom stroji. Pozná a vie správne použiť všetky vstupné materiály ako: papier, kartón, fóliu, textil a ostatný potláčaný materiál. Vie pripraviť tlačové farby, tlačové laky a vlhčiaci roztok. Vie spracovať vstupné dáta pre tlačový proces a jeho reguláciu. Vie nastaviť tlačový stroj k tlači. Samostatne kontroluje, vyhodnocuje a upravuje priebeh tlače. Ovláda základnú údržbu tlačového stroja. Výstup svojej práce vie kvalitatívne posúdiť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496597/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
EN Printer
CS Tiskař
RU Printer
DE Drucker
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax na samostatnú činnosť je dôležitá vzhľadom k zložitosti a komplexnosti niektorých tlačiarenských strojov. Šesť mesiacov je spodná hranica na jednoduchšie stroje. Ideálne je ak týchto 6 mesiacov môže pracovať ako pomocný či druhý tlačiar.
ISCO-08
7322
SK ISCO-08
7322000
ESCO
2349
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7322000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy automatizovanej výroby
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: Automatizované riadiace systémy polygrafického procesu.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Špecifikácia: Dôkladná znalosť odpadov, správna manipulácia s nimi, dôsledné separovanie a označovanie, ukladanie na určené miesto, prípadne likvidácia. Využívanie všetkých možností na znižovanie množstva odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť základných systémov tlače a tlačových techník.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Základné technologické postupy jednotlivých spôsobov tlače.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Obsluha, nastavenie a údržba strojov a zariadení pre tlač (hárkové, rotačné, maloformátové a veľkoformátové stroje).
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v jednotlivých fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
funkcionalita tlačiarenských strojov a postupy ich údržby
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Poznanie jednotlivých častí strojov, ich úlohy v procese tlače, nastavovanie parametrov na tieto časti a základná údržba jednotlivých častí.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický proces elektronickej hárkovej montáže
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o hárkovej montáži, znalosť základných vyradení knižných zložiek vrátane kontroly pri tlači (správneho poskladania).
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Znalosť dokončovacích postupov pre rôzne typy výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
typy tlačových chýb
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Chyby v jednotlivých tlačových technikách, ich rozoznávanie, popísanie ako sa prejavujú a znalosť postupov na ich odstránenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Znalosť noriem a štandardov kvality a z oblasti systémov Color managementu ako aj ich reálne používanie v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Výpočet spotreby materiálu na danú zákazku vrátane zábehu zákazky tak, aby bola splnená na požadované percentá v metroch, kilogramoch alebo počte kusov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Kontrola tlačových foriem alebo digitálnych podkladov pred potlačou, kontrola tlače v priebehu tlačiaceho procesu, odstraňovanie chýb za chodu stroja, zhodnotenie významnosti chýb - nevýznamné alebo ohrozujúce predajnosť výrobku.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Znalosť informačného systému v danom podniku, jeho aktívne používanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť jednotlivých fáz výrobného procesu aj pred aj po potlači.
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy v rámci CIP3 a CIP4 štandardov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Štandardy a predpisy pre výrobu a správu tlače. Výmena údajov medzi jednotlivými výrobnými etapami a zrýchlenie výrobných procesov, dátový kontajner obsahujúci dôležité informácie o objednávke.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy potláčania materiálov a ich úpravy pred tlačou
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Použite farieb s ohľadom na rôzne vlastnosti jednotlivých materiálov, používanie primerov a iných prepojovacích systémov pre savé materiály či naopak materiály, ktoré neprijímajú farby. Iné typy predúpravy ako korónová či plameňová úprava.
Perspektíva: Aktuálna
4
obehové hospodárstvo vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Postupnosti pri výrobe výrobku, interná či externá predúprava alebo následná fixácia či doupravenie farby.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchové a bariérové vlastnosti potláčaných materiálov a teória ich povrchovej úpravy
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Spôsoby úpravy potláčaného papiera, aby sa farby na ňom držali správne, neotierali sa, nelámali nerozpíjali sa a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia tlačového procesu
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač, tampónová tlač. Základné rozdiely v tlačových technológiách. princípy postupy a oblasť použitia.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obsluhy skenovacích zariadení
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Teoretické vedomosti postupov pri skenovaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované komunikačné systémy
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Komunikácia pomocou rôznych systémov, ovládanie princípov takejto komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne tlačové technológie
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Rôzne typy digitálnych tlačí, základné rozdiely medzi mini a dôležité odlišnosti od klasických technológií.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy kontroly digitálnych dát určených do tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti ako stiahnuť a kontrolovať komplexnosť podkladových digitálnych dát.
Perspektíva: Aktuálna
4
špecializované softvéry umelej inteligencie
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologická karta v polygrafii
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Technologická karta/predpis/postup - čítanie s porozumením.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Okrem bežného dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti je žiadúce si vyskúšať znalosti aj prakticky pri simulovanej havarijnej situácii.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržanie noriem spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality tlače a počtu výtlačkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Kontrola farebnosti a farebnej odchýlky, vyprázdňovanie bodov, sútlače, odtieňa, čitateľnosti textov, rozpíjania písma atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Samostatnosť v kontrolovaní vstupných surovín i tlačových materiálov, medzioperačná kontrola kvality tlače, znalosť typov chýb pri rôznych tlačiach a ich odstránení, kontrola finálneho výrobku a zhodnotenie jeho kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
použitie a dopĺňanie systémov MIS, kontrola automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: MIS - manažérsky informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov kontroly polohy tlačového obrazu
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Kontrola či bude obraz vo finálnom výrobku správne uložený, vycentrovaný.
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie kvality digitálnej tlače
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality výstupu v porovnaní s predlohou, rozloženie na archu tak, aby bol maximálne využitý 1 klik, adhézia ku povrchu, kvalita vytlačenia drobných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Aplikácia dát pri nastavovaní stroja, pri nutnosti úpravy nastavenia zadanie do systému na následné spracovanie pre budúce aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívne používanie dát v rámci CIP3 a CIP4
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Náhľad obrázkov pre každú farebnú separáciu (predvoľby zóny atramentu na tlačovom stroji), prenosové funkcie, informácie o farbe a hustote, registračné značky, informácie o rezaní, informácie o tlačovej úlohe (formát stránky, obrázky, text, pomocné symboly atď. Ako súbor PDF. Ďalšie informácie ako veľkosť listu, gramáž papiera, hrúbka papiera, počet kópií atď. Organizačné spracovanie (výpočet, harmonogram, objednávka materiálu, preprava, fakturácia, kontrola kvality).
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s tlačovými farbami, primérmi a lakmi
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Práca s farbami na vodnej báze a na báze riedidiel, rozdiely medzi nimi, zvyškové farby, likvidácia alebo spätné použitie zvyškovej farby.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, obsluha, údržba a čistenie tlačovej techniky
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sitotlačové stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava tlače a nastavenie tlačových strojov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Tlačové stroje: flexografické, hĺbkotlačové, ofsetové, sitotlačové stroje, stroje pre digitálnu a tampónovú tlač.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava tlačových farieb a ďalších materiálov, prípravkov a pomôcok v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Znalosti typov tlačových farieb, vodné, rozpúšťadlové, UV či EB vytvrdzovacie, ich príprava na požadovaný odtieň a pracovnú viskozitu. Primiešavanie zvyškových farieb. Znalosť, ktoré farby sa smú a ktoré nesmú miešať.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s novými ekologickými materiálmi v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Správne používanie ekologických materiálov a ich správne triedenie či oddeľovanie od neekologických.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha tlačových strojov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Správna obsluha rôznych typov tlačových strojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava papiera, laminovanie, extrúzia a ostatné formy homogénneho nanášania náterových zmesí a špeciálnych polymérov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Úprava papiera podľa predpisov a následná kontrola správnosti úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha skenovacích zariadení za účelom digitalizácie plošných predlôh (tlačených dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh)
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Správne obsluhovanie skenovacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
2
práca s programami na kontrolu digitálnych dát pre tlač
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Kontrola kompletnosti digitálnych dát a podkladov na to, aby sa z nich mohlo tlačiť.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s programami na úpravu spotreby tlačovej farby (UCR, GCR a umelá inteligencia)
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Úprava a prednastavenie presahov, prekrytí.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s programami na tvorbu konverzácií
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Používanie konverzačných programov pri riešení nezrovnalostí, či pri problémoch so strojom.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová (6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?