Umelecký knihár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký knihár

Umelecký knihár vykonáva knihárske a dokončovacie činnosti vo finálnej fáze spracovania tlačovín, najmä v oblasti ručných a umeleckých prác.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Knihár
Kníhviazač
Umelecký kníhviazač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7323 - Pracovníci dokončovacích prác tlače a väzby
SK ISCO-08 7323002 - Umelecký knihár
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Umelecký knihár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy knihárskych prác
 • stupeň EKR 4 techniky zdobenia kníh
  Špecifikácia:
  Techniky zdobenia kníh: zlatenie, intarzie, aplikácie, razba, plastika, zlatá oriezka a pod.
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Obsluha a údržba jednoúčelových knihárskych strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy knižných väzieb
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania papiera, pergamenu a kože
 • stupeň EKR 3 postupy reštaurovania kníh
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 druhy knižných väzieb
  Špecifikácia:
  Tuhé, mäkké a špeciálne väzby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príprava a voľba postupu knihárskych prác a potrebných pomôcok a materiálov
 • stupeň EKR 4 zdobenie knižných dosiek a chrbtov
  Špecifikácia:
  Typy zdobenia: zlatenie, intarzie, aplikácie, razba, plastika, zlatá oriezka a pod.
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie knižných väzieb
  Špecifikácia:
  Knižné väzby: Mäkké (brožúry) väzba V1 až V4. Polotuhé väzby V 5 a V6. Tuhé väzby V7 až V9. Špeciálne väzby (špirála, priestorové väzby a pod.)
 • stupeň EKR 4 opravy kníh/knižných väzieb
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie knižných dosiek
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, obsluha a údržba strojov v knižnej výrobe
  Špecifikácia:
  Jednoúčelové stroje: rezačky, skladacie stroje, doskovacie stroje, vkladacie stroje, stroje na mäkkú väzbu, niťošičky a pod.
 • stupeň EKR 4 špeciálne knihárske práce
  Špecifikácia:
  Zhotovovanie ručných väzieb, vyhotovovanie oriezky, zhotovovanie intarzií a slepotlače, zhotovovanie olejového papiera, zhotovovanie kaziet a dosiek.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie