Knihár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Knihár Knihár vykonáva knihárske a dokončovacie činnosti v poslednej fáze spracovania tlačovín, najmä v oblasti ručných a umeleckých prác. Prácu vykonáva samostatne (SZČO) alebo v kolektíve. Môže viesť kolektív pracovníkov v knihárni.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
496596/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Pracovník v dokončujúcej výrobe
SK Ručný knihár
SK Kníhviazač
EN Bookbinder
DE Buchbinder
RU Perepletčik - переплетчик
CS Knihař
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: 6 mesiacov je primeraný čas, aby sa stal z absolventa "plnohodnotný" pracovník.
ISCO-08
7323
SK ISCO-08
7323002
ESCO
2354
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Výrobno-riadiace softvéry polygrafickej výroby a softvéry na výrobné zariadenia (napr. Cicero, Navision, PrintVis,...).
Perspektíva: Budúca
3
technologické postupy knižných väzieb
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy tuhých, mäkkých a špeciálnych väzieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová (13) ?
Špecifikácia: Rozlišovanie jednotlivých druhov odpadov pri knihárskej výrobe a ich správne triedenie k následnej recyklácii.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady BOZP a protipožiarné zásady na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania papiera, pergamenu a kože
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Výroba olejového, škrobového a ručného papiera. Postupy výroby kožených knižných dosiek. Postupy výzdoby knižných dosiek kožou (razba do kože, intarzia, aplikácia, farbenie kože).
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Základné princípy technologického postupu pri príprave tlače (prepress) tlač (press) a dokončujúceho spracovania (postpress). Nadväznosti medzi jednotlivými technológiami polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Obsluha a základná údržba jednoúčelových knihárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Vlastnosti základných polygrafických materiálov ako je papier, lepenka, kartón, tlačové farby, fólie, knihárske nite, knihárske lepy, atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy knihárskych prác
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby mäkkých, tuhých a špeciálnych väzieb (knižných blokov/knižných dosiek) a technologické postupy výzdobných techník (zlatotlač, slepotlač, intarzie ....).
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy reštaurovania kníh
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Postupy opravy knižných blokov kníh. Postupy opravy, respektíve výroby nových knižných dosiek. Výzdobné techniky na poťahy knižných dosiek (olejový papier, intarzia, slepotlač, zlatá oriezka ...). Základy opravy chýbajúcej papierovej hmoty listu tlačoviny.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky zdobenia kníh
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Techniky zdobenia kníh: zlatenie, intarzie, aplikácie, razba, plastika, zlatá oriezka a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Platné odborové normy 88 pre polygrafický priemysel týkajúce sa dokončujúceho spracovania. Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle vydaná Zväzom polygrafie na Slovensku (2013).
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy knižných väzieb
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Základné druhy tuhých, mäkkých a špeciálnych väzieb (V1 až V9).
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aktívna aplikácia zásad BOZP na pracovisku. Využívanie ochranných pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie noriem ON 88 platných pre polygrafický priemysel
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: ON 88 3750 Knižné väzby, ON 88 3752 Priemyselné knižné väzby, Smernica ZPnS pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a voľba postupu knihárskych prác a potrebných pomôcok a materiálov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Príprava knihárskeho materiálu (papier, lepenky, plátno, nite, lep, záložkové stužky) pred ich použitím pri výrobe. Zhotovovanie makety budúceho výrobku. Príprava pomôcok k práci (páková rezačka, filety, zlatiaci lis, kúpeľ pre olejový papier, raziace fólie ....)
Perspektíva: Aktuálna
3
lepenie spojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Práca s lepidlami a kombinácie papier/lepidlo (disperzné, UV, reaktívne…).
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie knižných dosiek
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Ručné zhotovenie knižných dosiek spojením knižných prírezov vhodným materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
3
špeciálne knihárske práce
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie ručných väzieb, vyhotovovanie oriezky, zhotovovanie intarzií a slepotlače, zhotovovanie olejového papiera, zhotovovanie kaziet a dosiek. Zhotovenie zlatej oriezky na knižný blok.
Perspektíva: Aktuálna
3
zdobenie knižných dosiek a chrbtov
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Tvorba pridanej hodnoty knihy výzdobnými technikami (zlatením, intarziou, aplikáciou, razbou, plastikou, zlatou oriezkou a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie knižných väzieb
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Zhotovenie knižných väzieb: mäkké (brožúry) väzba V1 až V4, polotuhé väzby V5 a V6, tuhé väzby V7 až V9, špeciálne väzby (špirála, priestorové väzby a pod.) Ručne ale aj na jednoúčelových zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy kníh/knižných väzieb
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Oprava - reštaurovanie knižných blokov kníh (orezaním, lepením alebo šitím) alebo výroba nových knižných dosiek. Spájanie knižných blokov s knižnými doskami - nie však doplňovanie časti listov kníh. Opravy razieb kníh.
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, obsluha a údržba strojov v knižnej výrobe
Príznak: Sektorová (6) ?
Špecifikácia: Nastavenie jednoúčelových strojov: rezačky, skladacie stroje, doskovacie stroje, vkladacie stroje, stroje na mäkkú väzbu a tuhú väzbu, niťošičky, zlatičky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Plánovanie, vedenie a vyhodnocovanie činnosti menšieho pracovného tímu v knihárni.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?