Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite

Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené s poskytovaním starostlivosti žene v rodine a komunite pri vybraných stavoch a chorobách v jej prirodzenom sociálnom prostredí a vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Realizuje špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, edukácie a poradenstva. Participuje na riadení, výskume, tvorbe štandardov, vzdelávaní a na zavedení a hodnotení systému kvality v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii v rámci starostlivosti o ženu v rodine a komunite.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2222 - Špecialisti v pôrodníctve
SK ISCO-08 2222003 - Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Pôrodná asistentka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne predpisy; rodinno-právne a sociálne opatrenia v starostlivosti o komunity v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotná starostlivosť o ženu v rodine a komunite
  Špecifikácia:
  starostlivosť o ženu, matku a novorodenca v ich prirodzenom sociálnom prostredí, rodinu a komunity v rámci gynekologického ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
 • stupeň EKR 6 klinické a vedné disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr. gynekológia, pôrodníctvo, psychológia, klinická psychológia, komunitná starostlivosť, pedagogika
 • stupeň EKR 6 verejné, environmentálne a reprodukčné zdravie z aspektu gynekologického ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
  Špecifikácia:
  verejné zdravie a faktory celospoločenského úsilia jeho podpory; príčinné súvislosti medzi životným prostredím a zdravím; environmentálne riziká v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii z aspektu rodiny a komunít; psycho-sociálne a ošetrovateľské princípy podpory zdravia a reprodukčného zdravia ženy, matky a komunít v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 sociológia rodiny a komunity v rámci gynekologického ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
  Špecifikácia:
  rodina; znaky, typy a funkcie rodiny; funkčnosť rodiny; vývojové štádiá rodiny; rodinné vzťahy a dynamika rodiny; komunity v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 špecifiká ošetrovateľského procesu u ženy v jej prirodzenom sociálnom prostredí, v rodine a komunite
  Špecifikácia:
  osobitosti posudzovania a diagnostiky ošetrovateľského procesu v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii; ošetrovateľský proces u tehotnej ženy, rodičky, šestonedieľky a ženy s gynekologickým a pôrodníckym ochorením v ich prirodzenom sociálnom prostredí; ošetrovateľský proces v rodine v závislosti od typu a funkčnosti rodiny; ošetrovateľský proces v komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 posudzovacie a hodnotiace škály v starostlivosti o ženu v rodine a rôznych komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 prenatálna psychológia a psychofyzická príprava tehotnej ženy na pôrod v jednotlivých komunitách
  Špecifikácia:
  význam prenatálnej psychológie; procesy podieľajúce sa na utváraní psychiky prenatálneho dieťaťa; oblasti prenatálnej psychológie; vnútromaternicová väzba; komunikácia matky s prenatálnym dieťaťom; metodika psychofyzickej prípravy na pôrod
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o novorodenca v jeho prirodzenom sociálnom prostredí
  Špecifikácia:
  postnatálna adaptácia novorodenca v jeho prirodzenom sociálnom prostredí; prirodzené biologické, fyzikálne a psychologické prostredie novorodenca; individuálna starostlivosť o novorodenca v jeho prirodzenom sociálnom prostredí
 • stupeň EKR 6 prevencia, edukácia a poradenstvo v starostlivosti o ženu v rodine a komunite
  Špecifikácia:
  prevencia; druhy prevencie v rodine a komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii; edukačné programy a poradenstvo pre ženy, matky a komunity v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský výskum v komunite
  Špecifikácia:
  metodológia ošetrovateľského výskumu; oblasti výskumu v komunite v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 6 zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; psychologický prístup k žene, rodine a komunitám a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 realizovanie ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  ošetrovateľský proces v starostlivosti o ženu s gynekologickým zdravotným problémom, ženu v rodine a v jednotlivých komunitách v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii – ošetrovateľský proces u ženy z komunity, drogovo závislej ženy, ženy zo sociálne znevýhodneného sociálneho prostredia; mladistvej, ženy – bezdomovkyne; sexuálne zneužitej mladistvej/ženy, ženy v seniorskom veku; špecifiká ošetrovateľského procesu u ženy z iného kultúrneho prostredia
 • stupeň EKR 6 vymedzenie a uplatňovanie posudzovacích a hodnotiacich škál v starostlivosti o ženu v rodine a komunite
 • stupeň EKR 6 vykonávanie preventívnych skríningových vyšetrení
  Špecifikácia:
  zdravotný, spoločenský a ekonomický význam skríningových vyšetrení v jednotlivých vývinových obdobiach ženy; skríningové vyšetrenia v jednotlivých vývinových štádiách ženského organizmu
 • stupeň EKR 6 realizovanie odborného dohľadu u ženy s fyziologickou tehotnosťou a v období fyziologického šestonedelia
  Špecifikácia:
  v jej prirodzenom sociálnom prostredí
 • stupeň EKR 6 poskytnutie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálnej resuscitácie
  Špecifikácia:
  prvá pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich zdravie a život ženy, tehotnej ženy, rodičky a šestonedieľky v jej prirodzenom sociálnom prostredí; kardio-pulmonálna resuscitácia podľa najnovších odporúčaní
 • stupeň EKR 6 realizovanie edukácie a poradenstva
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; edukačný proces zameraný na: prevenciu onko-gynekologických ochorení, samovyšetrovanie prsníkov, dospievanie; plánované rodičovstvo, laktačný program, psychofyzickú prípravu na pôrod, prevenciu sexuálne prenosných ochorení, antikoncepciu, infertilitu, liečebnú gymnastiku, starostlivosť o fyziologického novorodenca, obdobie klimaktéria a postmenopauzálneho obdobia ženy
 • stupeň EKR 6 vykazovanie činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie